Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTesfamichael, Solomon Abedom
dc.contributor.advisorLundeby, Øyvind Andersen
dc.contributor.authorSunde, Hallvard Fjelldal
dc.date.accessioned2022-02-05T18:19:42Z
dc.date.available2022-02-05T18:19:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:94619196:37922857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977304
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av seks læreverk fra tre ulike forlag. I oppgaven har det blitt undersøkt hvordan læreverkene legger til rette for kjerneelementet "utforsking og problemløsing" i algebra, og forskningsspørsmålet er: Hvordan legger ulike læreverk til rette for elevers utforsking og problemløsing i oppgaver som omhandler algebra? For å svare på dette har det blitt laget er rammeverk med utgangspunkt i kjerneelementet og 9 ferdigheter som er viktige for problemløsing presentert av Van de Walle (2019). Dette resulterte i de fem kategoriene: "Stille spørsmål", "Utvikle metoder for å løse ukjente problemer, reflektere over løsningsstrategier, fremgangsmåter og resultater", "Bruk av matematiske verktøy, og vurdere om bruk av verktøy er hensiktsmessig", "Lete etter mønster, generalisere og se sammenhenger" og "Kommunikasjon for en felles forståelse". Det viste seg også at det var nødvendig med en sjette kategori, "Øvingsoppgaver". Studien viser at det er stor forskjell mellom læreverkene, og at spesielt hos noen av de er det en stor andel øvingsoppgaver. Mønster og generalisering er tema som får relativt stor plass i alle læreverkene, spesielt de nye utgavene. I de andre kategoriene varierer det mye hvor godt representert de er i de forskjellige bøkene. En konklusjon etter studien er at alle bøkene kan være gode, tross sine begrensninger, men det er viktig at lærere som bruker dem er bevisste styrkene og begrensningene bøkene har.
dc.description.abstractThis master's thesis is a qualitative content analysis of six textbooks from three different publishers. In the thesis, it has been investigated how the teaching materials facilitate the core element "exploration and problem solving" in algebra, and the research question is: How do different learning materials facilitate students' exploration and problem solving in tasks that deal with algebra? To answer this, a framework has been created based on the core element and 9 skills that are important for problem solving presented by Van de Walle (2019). This resulted in the five categories: "Asking questions", "Developing methods for solving unknown problems, reflecting on solution strategies, procedures and results", "Using mathematical tools, and assessing whether the use of tools is appropriate", "Looking for patterns, generalizing and making connections "and" Communication for a common understanding ". It also turned out that a sixth category, "Exercise tasks" was needed. The study shows that there is a big difference between the teaching materials, and that especially with some of them there is a large proportion of exercises. Patterns and generalization are topics that have a relatively large place in all the teaching materials, especially the new editions. In the other categories, it varies a lot how well represented they are in the different books. One conclusion after the study is that all the books can be good, despite their limitations, but it is important that teachers who use them are aware of the strengths and limitations of the books.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtforsking og problemløsing i lærebøker
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel