Show simple item record

dc.contributor.authorRoten, Oda Synnøve
dc.date.accessioned2015-08-04T06:59:02Z
dc.date.available2015-08-04T06:59:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294325
dc.description.abstractVi har stadig fått mer kunnskap om betydningen av å skape gode relasjoner i skolehverdagen og hvilken effekt dette har på elevenes læring. Forskning viser at læringsmiljøet har en signifikant effekt på elevenes prestasjoner (Løvoll & Jensen, 2014), og Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen, viser at en fellesnevner ved de skolene som presterer godt faglig, er at elevene opplever læringsmiljøet som spesielt godt. Vi vet at læreren spiller en stor rolle når det kommer til å skape et godt læringsmiljø for elevene. Denne studien har derfor som formål å utvikle kunnskap omkring elevenes opplevelse av møtet med læreren, med særlig fokus på lærer – elevrelasjonen. Dette ble også et naturlig fokusområde og den endelige problemstillingen. I tillegg har jeg et ønske om å utvikle meg selv som lærer og spesialpedagog gjennom denne oppgaven. I løpet av egen utdanning har jeg kjent på savnet etter mer informasjon om de skoleflinke elevene, og vil derfor benytte muligheten til å skaffe meg mer kunnskap om disse elevene gjennom studien. På denne måten blir jeg forberedt til møtet med denne elevgruppen. Med utgangspunkt i problemstillingen er det benyttet en kvalitativ forskningstilnærming i denne studien. Jeg har valgt elevperspektivet, og intervjuet fire elever på ungdomsskolen. Kvalitativ forskning tar for seg et begrenset utvalg, hvor man går i dybden på ulike fenomen. Dette passet bra med mitt valg om å forske på relasjoner. I teoridelen har jeg valgt å starte med et kapittel som ser mer på forskjellen mellom evnerikeog skoleflinke elever. Jeg har tatt med teori om inkludering – og integrering, og jeg setter dette i sammenheng med enhetsskolen og tilpasset opplæring. Det vil videre bli lagt vekt på motivasjon og relasjonskompetanse, som har vist seg å ha stor betydning for relasjonen mellom eleven og læreren. I den siste delen av oppgaven har jeg valgt å skrive analyse og drøfting sammen. Her vil de ulike gruppe-begrepene, som jeg kom fram til under analysen av datamaterialet, bli presentert. Ulike sitat fra elevintervjuene blir tolket ut i fra relevant teori og problemstilling. Resultatet fra denne studien viser at elevene har mye kunnskap omkring hva som skal til for å skape gode relasjoner mellom eleven og læreren. Elevene forteller om positive hendelser med læreren og ting de savner i klasserommet. Dette er elementer som kan være med på å forbedre relasjonen. Elevene har generelt sett positive opplevelser med læreren sin, og dette har jeg tolket som om at relasjonen er god.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDet gode møtet - En fenomenologisk studie med fokus på lærer-elev relasjonennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record