Show simple item record

dc.contributor.authorHjelmbrekke, Hallgrim
dc.date.accessioned2015-05-22T13:05:50Z
dc.date.available2015-05-22T13:05:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283980
dc.description.abstractEt byggeprosjekt oppstår som følge av et behov for en lokalitet som skal kunne tjene nye krav til bygde omgivelser for en organisasjons kjernevirksomhet. På grunnlag av dette behovet settes ulike mål for den etterfølgende prosessen som forutsettes ført frem til at virksomheten kan ta i bruk tilpassede lokaler som skal imøtekomme definerte krav i forhold til egnethet for kjernevirksomheten, økonomi, ferdigstillelsestidspunkt og kvalitet. Tradisjonelt er hovedfokus i byggeprosesser rettet mot aktørenes egne krav til indre effektivitet som er knyttet opp mot klassiske prosjektmål som prosjektkostnad, tid og kvalitet. Leverandørene har fokus på egne definerte resultatmål og i mindre grad på byggherres effektmål i bruksfase som opprinnelig lå til grunn for prosjektet. Prosessen blir av denne grunn lite dynamisk sett fra byggherrens ståsted. Det var på denne bakgrunn ønskelig å undersøke hvordan byggherrens effektmål har blitt ivaretatt i byggeprosessen. Dette innebar å se på hvilke strategiske beslutninger som bør ligge til grunn og hvilke kriterier som benyttes for å vurdere grad av suksess eller kvalitet på prosjektet. Det er hentet empirisk materiale fra et litteraturstudium, en pilotundersøkelse av to prosjekter og til sist casestudier av tre større prosjekter i form av semistrukturerte intervjuer dokumentert i båndopptak. Prosjekter og intervjuobjekter i casestudiet er strategisk valgt og det er valgt en kvalitativ tilnærming på grunn av en antatt mangel på tilgjengelige dokumentasjon og egnet tallmateriale. Denne metoden gav også anledning til å gå dypere inn deler av byggeprosessene for å forstå årsaker til beslutninger i prosess. Vesentlige suksesskriterier for å nå de overordnede effektmål er evne til å formulere og kommunisere sine mål til gjennomføringsorganisasjonen og legge disse til grunn for en strukturert målstyring i prosjektet. En bør grunnleggende ha forståelse for de avvikende mål hos de ulike interessenter i prosjektets tidsakse, sett i forhold til eiers forretningsmessige behov og mål. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre en prosess med utarbeidelse av et strategisk program hvor så vel prosjektets overordnede mål som delmål identifiseres og legges til grunn for en risikovurdering og senere gjennomføringsstrategi. Sammenfattet avdekker så vel pilotundersøkelsen som casestudiet at det i de undersøkte objekter ikke gjennomføres systematiske prosesser med det til formål å beskrive effektmål, kommunisere disse fra beslutningstaker og eier til gjennomføringsorganisasjon eller foretas evalueringer av slike effektmål i brukssituasjon. Undersøkelsen gir en tydelig indikasjon på at prosjekt og resultatmål er styrende i byggeprosjektene. Om et prosjekt er vellykket eller ikke vurderes i forhold til oppnådde kvalitets-, tids- og kostnadsmål, mens oppnåelsen av effektmålene har mindre betydning i denne vurderingen. Dette kan være en konsekvens av den inngående bestilling fra eier. Det er også kartlagt at det fra byggherrens side oppfattes at et sterkere fokus på effektmål fra bestiller ville ha bedret utviklingsprosess og lagt forholdene til rette for en dimensjonering mot bruksfase. Denne erkjennelse indikerer et behov for en sterkere bevisstgjøring i bestillers organisasjon for det forretningsmessige potensial som ligger i å gjennomføre byggeprosjekter som en strategisk vurdert og strukturert prosess hvor effektmål er overordnet styrende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectEffektmålnb_NO
dc.subjectTidligfasenb_NO
dc.subjectStrategisk programnb_NO
dc.titleEffektmål i byggeprosjekter - Formulering, bruk og evalueringnb_NO
dc.title.alternativeProject goals in construction projects - Definition, use and evaluationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record