Show simple item record

dc.contributor.advisorPrasolova-Førland, Ekaterina
dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.authorJacobsen, Bjørn Rude
dc.date.accessioned2022-01-09T18:19:41Z
dc.date.available2022-01-09T18:19:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:74730513:20998068
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836585
dc.description.abstractTil tross for advarsler fra forskere over flere tiår, er de globale karbonutslippene fortsatt på vei oppover og forårsaker klimaendringer. Når man tilskriver utslippene fra forbruksvarer og tjenester til de totale husholdningsutslippene, er 72% av alle klimagassutslipp knyttet til individuelle husholdninger [Hertwich og Peters 2009], men mange mennesker er uvillige til å gjøre de nødvendige livsstilsendringene som kreves for å dempe klimaendringene [Herrmann et al. 2017] [Moberg et al. 2019]. Virtual Reality (VR) har vist lovende resultater som et verktøy for lærings og for atferdsendring, og studier indikerer at VR kan være godt egnet til miljøsaker. VR har en unik evne til å fremkalle en følelse av tilstedeværelse, og skape aktive og engasjerende opplevelser. Målet med denne oppgaven er å undersøke potensialet til VR for å øke bevisstheten om personlige bidrag til klimaendringer. For dette formålet utviklet jeg en VR -applikasjon i Unity-spillmotoren for å visualisere og personliggjøre brukernes utslipp av karbondioksid, klimagassen som i stor grad bidrar til klimaendringene. Programmet ble utviklet i tre iterasjoner i løpet av et semester, med brukertesting på slutten av hver iterasjon. Tilbakemeldingene fra den første og andre brukertestene ledet utviklingen til de påfølgende iterasjonene, og de endelige resultatene ble generert gjennom testing av den ferdige prototypen, avsluttende ekspertintervjuer og et interessentintervju. Selv om det er behov for mer arbeid, tyder funnene på at løsningene som brukes i applikasjonen er egnet for den aktuelle problemstillingen, og at applikasjonen kan øke bevisstheten om individuelle klimabidrag for unge mennesker. Dette prosjektet regnes som et utgangspunkt for et større prosjekt, og ettersom resultatene er lovende, kan oppgaven tjene som grunnlag for videre utvikling.
dc.description.abstractDespite decades of warnings from scientists, global carbon emissions are still on the rise, propagating climate change. When attributing the emissions from consumer goods and services to the total household emissions, 72% of all greenhouse gas emissions are related to individual households [Hertwich and Peters 2009], but many people are unwilling to make the necessary lifestyle changes required to mitigate climate change [Herrmann et al. 2017] [Moberg et al. 2019]. Virtual Reality (VR) has shown promising results as a learning tool and driving behavioural change, and studies indicate that VR may be well suited for environmental causes. VR has a unique capability to induce a feeling of presence through immersion, creating active and engaging experiences. The objective of this thesis is to examine the potential of VR to increase awareness of personal contributions towards climate change. For this purpose, I developed a VR application in the Unity game engine to visualize and personalize the individuals emissions and emission cuts of carbon dioxide, the greenhouse gas largely responsible for driving climate change. The application was developed in three iterations over the course of a semester, with user testing at the end of each iteration. The feedback of the first and second user tests guided the direction of the subsequent development iterations, and the final results were generated though final prototype testing, concluding expert interviews and a stakeholder interview. Although more work is needed, the findings suggest that the solutions used in the application are suitable for the task at hand, and that application may increase awareness of individual climate contributions for young people. This project is considered a proof-of-concept for a larger project, and as the results are promising, it may serve as a basis for continued development.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRaising Awareness of Individual Contributions to Climate Change with Virtual Reality
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record