Show simple item record

dc.contributor.advisorWhitlock, Jonathan
dc.contributor.advisorRautio, Ida Välikangas
dc.contributor.authorHolmberg, Ella Holt
dc.date.accessioned2021-12-09T20:16:16Z
dc.date.available2021-12-09T20:16:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:74872092:48066836
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833650
dc.description.abstractÅ undersøke læring er et viktig aspekt i nevrovitenskap, da det innebærer en rekke prosesser nødvendige for en arts overlevelse. Et hjerneområde som har blitt forsket på i relasjon til læring og tilhørende kognitive funksjoner, er anterior cingulate cortex. Hjerneområdet antas å være involvert i flere kognitive funksjoner, inkludert oppmerksomhet, kost-nytte-analyser, inhibisjon og hukommelse. Som en del av et større, pågående doktorgradsprosjekt som undersøker betydningen av anterior cingulate cortex for sosial læring hos rotter, undersøkte dette prosjektet hjerneområdets betydning for spesifikt ikke-sosial, belønningsdrevet assosiativ læring hos rotter. Ved å bruke optogenetiske verktøy midlertidig hemmet vi eksitatoriske nevroner i anterior cingulate cortex mens vi trente dyrene på en oppgave bestående av ball-tapping i en bestemt sekvens. Vi fant at midlertidig hemming av nevroner i anterior cingulate cortex ikke påvirket dyrenes evne til å lære eller nøyaktigheten deres under utførelsen av oppgaven. Det økte imidlertid tiden som ble brukt til å utføre oppgaven. I tillegg fant vi at dyr som ble trent med nevroner i anterior cingulate cortex hemmet, reduserte nøyaktigheten på den utførte oppgaven sammenlignet med kontrollgruppa når de ble testet i en senere økt uten hemming av nevroner i anterior cingulate cortex.
dc.description.abstractThe investigation of learning is an important aspect of neuroscience, as it entails a variety of processes needed for a species’ survival. One brain region that has been studied in relation to learning and associated cognitive functions, is the anterior cingulate cortex. The brain region is thought to be involved in multiple cognitive functions, including attention, cost-benefit analyses, inhibition and memory. As part of a larger, ongoing PhD project investigating the involvement of anterior cingulate cortex in social learning in rats, the current project specifically investigated the involvement of the brain region in non-social, reward-driven associative learning in rats. Using optogenetic tools, we temporarily inhibited excitatory neurons in the anterior cingulate cortex while training the animals on a task consisting of ball-tapping in a specific sequence. We found that temporary inhibition of neurons in the anterior cingulate cortex did not impact the animals’ ability to learn nor their accuracy on the task. It did however increase the time spent performing the task. Additionally, we found that animals trained with neurons in the anterior cingulate cortex inhibited decreased their accuracy compared to controls when tested in a later session without the active inhibition.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvolvement of the Anterior Cingulate Cortex during Task Learning in Rats
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record