Show simple item record

dc.contributor.advisorVolckmar, Nina
dc.contributor.authorEidesmo, Ida Sandstrak
dc.date.accessioned2021-11-12T18:20:38Z
dc.date.available2021-11-12T18:20:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79277179:47478883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829431
dc.description.abstractDenne studien omhandler det komplekse og sammensatte temaet avbrudd i videregående opplæring, et tema som stadig er på dagsorden og som ofte er en prioriteringssak i forbindelse med kunnskaps- og utdanningsfeltet. Siden 1994 og innføringen av Reform 94, har andelen elever som avbryter opplæringen holdt seg relativt stabil på rundt 20-30% (Statistisk sentralbyrå, 2021). I et samfunn som i økende grad vektlegger kunnskap og utdanning for å kunne delta i arbeidsliv og samfunn, kan videregående opplæring sees på som selve nøkkelen til et produktivt voksenliv. Ungdommer som avbryter opplæringen står derfor i fare for å få reduserte muligheter til få seg arbeid, de har økt sjanse for uføretrygd, dårlig helse og levevilkår gjennom hele livet (Hernes, 2010). Myndighetene har gjort stor innsats for å forsøke å redusere andelen som avbryter videregående opplæring, i form av ulike tiltak som eksempelvis Reform 94, Kunnskapsløftet, Fraværsgrensen. Til tross for dette fortsetter ungdom å avbryte opplæringen. Det er blitt gjort mye forsøk på å finne ut hvorfor ungdommer avbryter videregående opplæring, og det kan se ut som det er vanskelig å finne et entydig svar på. Gjennom denne studien er det blitt forsøkt å undersøke og samle de mest sentrale funnene fra tidligere forskning om faktorer som bidrar til at ungdommer avbryter opplæringen.
dc.description.abstractThis study deals with the complex topic of early school leaving. It is a topic that is constantly on the agenda, and which is often a matter of priority when it comes to knowledge and education. Since 1994 and the introduction of Reform 94has the number of students who drop out of education remained relatively stable. Statistics show that the percent of drop out is around 20 to 30 % (Statistisk sentralbyrå, 2021). In a society that increasingly emphasizes knowledge and education to be a factor of making people able to participate in working life and society, upper secondary education can be seen as the very key to a productive adult life. Young people who drop out of education are therefore at risk of having reduced opportunities to get a job and have an increased chance to be depending on disability benefits. They also have increased chance of having poor health and living conditions throughout life (Hernes, 2010). The authorities have made great efforts to try to reduce the number of students who drop out of upper secondary education. It is done in the form of various projects such as Reform 94, Kunnskapsløftet, Fraværsgrensen, but despite this, young people continue to leave their education. There have been many attempts to find out why young people drop out of upper secondary education, and it may seem difficult to find a clear answer. Through this study there have been made attempts to investigate and gather the most central findings from previous research on factors that leads to young people dropping out of their education.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAvbrudd i videregående opplæring Hva sier forskning om hvilke faktorer som bidrar til at ungdommer avbryter videregående opplæring?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record