Show simple item record

dc.contributor.advisorPostholm, May Britt
dc.contributor.authorBenum, Marthe
dc.contributor.authorBjune, Kathrine Gladtvet
dc.date.accessioned2021-10-23T17:19:13Z
dc.date.available2021-10-23T17:19:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:86094645:26779859
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825123
dc.description.abstractDet finnes mange veier til læreres profesjonelle utvikling. Vi har valgt å se nærmere på relasjonelle og kommunikative veier til lærernes profesjonelle utvikling. Vi fokuserer på skoleleders bidrag med både leders og lærers perspektiv. Bakteppe for denne oppgaven er TALIS-2008 som rapporterte om et relasjonsunderskudd (Vibe mfl., 2008, i Paulsen, 2019) mellom lærere og ledere, der lærerne uttrykte et ønske om flere tilbakemeldinger, mer støtte og mer verdsetting fra sine ledere. Vi har valgt å oppsøke gode eksempler; skoler med rektorer som var kjente for å være gode relasjonelle ledere. Vi har gjennomført en fenomenologisk studie, hvor vi intervjuet fire skoleledere og tre lærere om deres opplevelser av kommunikative og relasjonelle veier til lærernes profesjonelle utvikling. Vi har belyst følgende problemstilling: Hvordan kan skoleleder gjennom relasjoner og konstruktiv kommunikasjon bidra til lærernes profesjonelle utvikling? Vi kodet og kategoriserte datamaterialet ved hjelp av den konstant komparative analysemetoden, og utviklet hovedkategorier, subkategorier og en kjernekategori. Vi benyttet oss av en abduktiv tilnærming for å belyse problemstillingen vår. Ledernes evne til å se andres perspektiver, ta felles ansvar, og bygge tillit og trygghet, ble viktige veier inn til lærernes profesjonelle utvikling i vår studie. Formålet med denne masteroppgaven er å se hvordan skoleledere som lykkes med relasjoner til de ansatte, bidrar til lærernes profesjonelle utvikling. Vår intensjon er at funnene og drøftingen i vår studie kan brukes som tankeredskap av oss og andre skoleledere. Vårt teorigrunnlag i denne oppgaven har vært teorier som i en eller annen form er videreutviklet fra Argyris og Schöns (1978) arbeider med lærende organisasjoner. Vi har også støttet oss til utviklingspsykologiske teorier, som blant annet er utviklet av Holm (2014). Et viktig funn i studien er at skolelederne ikke var opptatt av kontroll, men snarere å utforske og reflektere seg frem til læring og løsninger. Videre fant vi at det var viktig for lærerne å bli utfordret med utfordringer de mestret. Vi fant også at disse skolelederne ble beskrevet som varme, uten at vi i denne studien helt kan si hvor denne varmen kommer fra.
dc.description.abstractThere are many paths to teachers' professional development. We have chosen to take a closer look at relational and communicative paths to teachers 'professional development from school leaders' perspectives. The background for this assignment is TALIS (2008) which reported a relationship deficit (Vibe et al., 2008, in Paulsen, 2019) between teachers and leaders, where teachers expressed a desire for more feedback, more support and appreciation from their leaders. We have chosen to seek out good examples; schools with principals who are known to be good relational leaders. We have conducted a phenomenological study, where we interviewed four school leaders and three teachers about their experiences of communicative and relational paths to teachers' professional development with this research question as base: How can the school leader through relationships and constructive communication contribute to the teachers' professional development? We coded and categorized the data material using the constant comparative analysis method, and developed main categories, subcategories and a core category. The leaders' ability to see others' perspectives, take joint responsibility, and build trust and security, became important paths to the teachers' professional development in our study. The purpose of this master's thesis is to see how school leaders who succeed in relationships with employees contribute to teachers' professional development. Our intention is that the findings and discussion in our study can be used by other leaders and teachers. Our theoretical basis in this thesis is based on Argyris and Schön’s (1978) work with learning organizations. We have also included developmental psychological theories, such as the theories developed by Holm (2014). An interesting finding was that our school leaders were not concerned with control, but rather with exploring and reflecting on learning and solutions. Furthermore, we found that it was important for the teachers to be challenged in the right degree of difficulty. We were also curious about the description of the leader as warm.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjonelle og kommunikative veier til lærernes profesjonelle utvikling En fenomenologisk studie om skolelederes bidrag
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record