Show simple item record

dc.contributor.advisorHoveid, Halvor
dc.contributor.authorOksnes, Karie Myklebust
dc.date.accessioned2021-10-15T17:22:36Z
dc.date.available2021-10-15T17:22:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79273327:15326996
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823449
dc.description.abstractTemaet for denne studien er utfordrende atferd, og formålet med studien er å få innsikt i læreres subjektive opplevelser og tanker rundt fenomenet utfordrende atferd. Ved å kartlegge og redegjøre for hvordan lærere forstår utfordrende atferd, samt hvilke tanker de har i møte med elever som viser utfordrende atferd, ønsker jeg å få en oversikt over deres arbeidsmåter og holdninger i møte med elevene. Oppgaven er et lite bidrag innenfor forskningsfeltet, og et mål er at oppgaven skal kunne bidra til økt kunnskap, refleksjon og forståelse som kan gjøre det enklere for meg og andre lærere eller pedagoger å imøtekomme utfordrende atferd på en hensiktsmessig måte. Gjennom kvalitative intervjuundersøkelser søkes det å belyse temaet fra lærere på småtrinnet sine perspektiver, basert på deres erfaringer i skolen. Studien har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hva vektlegger lærere på småtrinnet i møte med elever som viser utfordrende atferd i klasserommet? Utvalget består av fire lærere fra to ulike barneskoler i samme kommune. Alle informantene har arbeidet i skolen i flere år og har opparbeidet seg erfaringer med ulike former for utfordrende atferd i klasserommet. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av ulik litteratur. Særlig er Drugli (2008a), Ogden (2015), Kinge (2020), Overland (2007), samt Nordahl, Sørlige, Manger og Tveit (2005) sentrale for oppgaven. Øvrig litteratur er valgt på bakgrunn av fyldig kunnskap om studiens områder. Studiets funn viser at lærerne, i møte med elever som viser utfordrende atferd, legger stor vekt på relasjoner til elevene, ros, anerkjennelse, forebyggende arbeid, samt tydelig klasseledelse, rutiner og forventninger. Det kommer også frem som et funn at lærerne opplever ulike utfordringer i arbeidet. Blant annet opplever de stress, dårlig samvittighet og mangel på tid. De får frem at elever som viser utfordrende atferd krever mye tid, og at dette kan gå ut over de andre elevene. Et annet interessant funn i studien viser at lærerne føler på stress og dårlig samvittighet ovenfor de andre elevene, heller enn den konkrete atferden eleven viser.
dc.description.abstractThe theme of this study is challenging behavior. The purpose of the study is to gain insight into teachers´ subjective experiences and thoughts about the phenomenon of challenging behavios. I want to get an overview of teachers working methods and attitudes when meeting students with challenging behavior by mapping and describing their understanding of the theme. As well as understanding toughts they have when meeting students who show challenging behavior. This study is a small contribution to the reserch field. One of the main goals of the study is to contribute to increased knowledge, reflection, and understanding that can make it easier for me and other teachers or educators to meet challenging behavior appropriately. The purpose of this study is to elucidate the question: What do teachers emphasize at the primary level in meeting with students who show challening behavior in the classroom? To answer this thesis, I have chosen to use a qualitative approach in which I conducted a semi-structured interview of four teachers in primary school. All the informants have worked as teachers for several years and have gained experience with various forms of challenging behavior in the classroom. I have used various literature. In particular, Drugli (2008), Ogden (2015), Kinge (2020), Overland (2007), as well as Nordahl, Sørlie, Manger, and Tveit (2005) are central to the thesis. Other literature has been selected based on extensive knowledge of the study areas. This study´s findings show that teachers, in encounters with students who show challenging behavior place great emphasis on relationships whit students, praise, recognition, preventive work, as well as clear classroom management, routines, and expectations. It also emerges as a finding that teachers experience different challenges in their work. Among other things, they experience stress, a bad conscience, and a lack of time. They point out that students who show challenging behavior require a lot of time, and that this can affect the other students. Another interesting finding in this study is how the teachers are describing feelings of stress and bad conscience toward the other students, rather than the specific spesific behavior the student shows.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLæreres møte med elever som viser utfordrende atferd
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record