Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøkenes, Fredrik Mørk
dc.contributor.authorDyrdal, Gry Merete
dc.date.accessioned2021-10-13T17:28:48Z
dc.date.available2021-10-13T17:28:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76470736:13473766
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2799906
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar sikte på å studere ungdomsskoleelevers oppfatninger av vurderingsrubrikker som en formativ vurderingsstrategi for å utvikle sin skriftlige engelskkompetanse i et norsk EFL-klasserom. Videre diskuterer studien hvordan lærere introduserer en vurderingsrubrikk til elevene og veileder elevene i deres formative bruk av vurderingsrubrikken for å forbedre sine engelske tekster. Til slutt vil oppgaven diskutere elevenes formative bruk av vurderingsrubrikken underveis når de skriver engelske tekster. Gjennom en designbasert forskningsmetodikk ble elevene, lærerne og forskeren aktivt involvert i en arbeidsprosess for å revidere vurderingsrubrikken som brukes i formativ vurdering for engelsk skriftlig kompetanse. Forskningsstudien posisjoneres innenfor sosialkonstruktivistisk epistemologi, og det konstruktivistiske perspektivet har vært avgjørende for utformingen av forskningsprosessen. Forskningsdesignet er kvalitativ casestudie, der datainnsamlingen består av semistrukturerte intervjuer, observasjoner og workshops med deltakere og forsker, gjennomført i løpet av ett skolesemester. Casestudien tok utgangspunkt i fem 10. trinns elever og deres to engelsklærere på en norsk skole. Et av hovedfunnene fra den tematisk analysen av det samlede data materialet, viser at elevene opplever vurderingsrubrikken som en veiledning og påminnelse av hva som forventes av de ulike prestasjonsnivåene innen engelsk skriftlig. Samtidig viser andre funn at elevene har problemer med å forstå språket i vurderingsrubrikken samt lærernes intensjon bak kriteriene, og derfor er de ikke trygge på hvordan de best kan bruke den som formativ vurdering for å utvikle deres skriftlige engelskkompetanse. Dette gjør at elevene ofte omtaler vurderingsrubrikken som en sjekkliste. Resultatene fra forskningsstudien understreker at elever og lærere som får eierskap til vurderingsrubrikken, har mer positiv holdning til den og får en bedre forståelse av hvordan man bruker vurderingsrubrikken formativt. Dette eierskapet kan tilegnes gjennom å utvikle vurderingsrubrikker sammen og delta i dialog om hvordan man kan benytte vurderingskriteriene og kjennetegnene på måloppnåelse i eget skriftlig arbeid. Forskningsstudien viser at vurderingsrubrikken forsterkes av lærernes tilbakemeldinger. Dette viser at elever bør bli kjent med vurderingsrubrikken gjennom en strukturert introduksjon og modellering basert på teori og forskning innen formative vurdering i skriveprosessen i EFL-klasserom. Nøkkelord: Vurderingsrubrikker, formativ vurdering, EFL skriveprosess, designbasert forskning, tematisk analyse
dc.description.abstractThe overall purpose of this master thesis is to examine lower secondary students’ perceptions of scoring rubrics as a formative assessment strategy to promote their written English competence in a Norwegian EFL classroom. Further, the study discusses how teachers introduced a scoring rubric to their students and guided them in their use of the rubric as a tool for improving their English texts. Lastly, the thesis studies the students’ formative use of the scoring rubric while writing in English. Through a design-based research methodology, this research study involved students, teachers, and the researcher in a co-creation process of revising a scoring rubric used in formative assessment for written competence. The research study is positioned within the epistemology of social constructivists, and the constructivist point of view has been essential when designing the research process. The research design is a qualitative case study, where the data collection consists of semi-structured interviews, observations, and workshops with participants and the researcher conducted over one academic school term. The case study focuses on five 10th grade students and their two EFL teachers at a Norwegian school. One of the main findings uncovered through thematic analysis of the collected data is that the students view scoring rubrics as necessary to guide and remind them of what is expected from the different levels of achievement in written English. However, another finding points out that the students have trouble understanding the rubric’s language and teachers’ intention and therefore are not confident on how to use rubrics as formative assessment and further develop their written work. Thus, the students usually use the rubric as a checklist. The results of the study underscore that students and teachers who gain ownership of the scoring rubric have more positive attitudes towards the rubric and gain a better understanding of how to use the rubric formatively. This ownership can be developed through the co-creation of scoring rubrics and dialogue on how to enact the descriptive criteria in the rubric. The research study shows that the rubric is reinforced by the teachers’ feedback. Consequently, students should be familiar with scoring rubrics through structured introduction and modelling based on theories on formative assessment and the EFL writing process. Key words: Scoring rubrics, formative assessment, EFL writing process, design-based research, thematic analysis
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleScoring Rubrics – an assessment strategy to promote written English competence in EFL-classrooms
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel