Show simple item record

dc.contributor.advisorØstbø, Niels Peter
dc.contributor.authorQuinn, Christer N A
dc.date.accessioned2021-10-07T17:21:41Z
dc.date.available2021-10-07T17:21:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77287502:25235880
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788507
dc.description.abstractTingens Internet (IoT) har potensialet til å transformere bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) og ta den inn i en ny epoke av bygg, smarte bygg. Smarte bygningsstyringssystemer skiller seg fra tradisjonelle bygningsautomatiseringssystemer (BAS) når det gjelder avansert analyse og dataovervåking. IoT muliggjør datainnsamling om ethvert aspekt av bygningens funksjon; for eksempel de viktigste operasjonelle komponentene, strømforbruk, prediktivt vedlikehold, tilstedeværelsesdetektor, blant mange andre. Det forventes at smarte bygninger vil ha en betydelig innvirkning i fremtiden, denne oppgaven undersøker intelligensstatusen til bygninger i dag. Denne oppgaven bruker IoT som en indikator for å indeksere den teknologiske modenheten til kommersielle bygninger mot smartere bygninger. Det tar sikte på å identifisere hvilke teknologier som er av interesse i bransjen og hvem de teknologiske driverne er. Gjennom semistrukturerte intervjuer med fageksperter identifiserte forskningen at både offentlig og privat sektor anser det som utfordrende å være på den nyskapende siden av teknologi på grunn av kostnader og risiko forbundet med dette. Imidlertid har offentlig sektor kommet lengst mot smartere bygninger, mens privat sektor henger etter. På grunn av kostnadene ved utvikling og implementering av ny teknologi, er dagens bransjetrender fokusert på teknologier som reduserer driftskostnadene til bygninger. Leverandører og offentlig sektor fortsetter som bransjens hoved drivere for å fremme gode løsninger for fremtidens bygg.
dc.description.abstractThe Internet of Things (IoT) has the capacity to transform the Architect, Engineering, Construction and Facility Management (AEC/FM) industry and take it into a new era of buildings, Smart Buildings. Smart buildings control systems distinguish themselves from traditional building automation systems (BAS) in terms of advanced analysis and data monitoring. The IoT enables data collection on any aspect of the building's function, such as the major operational components, power consumption, predictive maintenance, occupancy sensing, amongst many others (Minoli, Sohraby et al. 2017). Though smart buildings are expected to have a significant impact in the future, this thesis seeks to find the status of buildings today. This thesis uses IoT as an indicator to index the technological maturity of commercial buildings towards smarter buildings. It aims to identify which technologies are of interest in the industry and who the technological drives are. Through semi-structured interviews with domain experts, the research identified that both the public and the private sector considers it challenging to be on the bleeding edge of technology due to cost and risk associated with this. However, the public sector has made the furthest progress towards smarter buildings, whilst the private sector lags behind. Due to the cost of development and implementation of new technology, current industry trends are focused on technologies that reduce the operational costs of buildings. As the main drivers, vendors and public sector continue to push the technological boundaries, another step is taken towards smart buildings.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTowards Smarter Buildings - An IoT Maturity Index Approach
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record