Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlbrechtsen, Eirik
dc.contributor.authorBergquist-Langlo, Elias
dc.contributor.authorLunåshaug, Einar
dc.date.accessioned2021-10-05T17:21:04Z
dc.date.available2021-10-05T17:21:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85322208:85323743
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787863
dc.description.abstractDagens næringer står ovenfor en tid med økende kompleksitet og stadig nyere teknologi. Disse utfordringene skaper hodebry for organisasjoner, og supplerer en allerede hårfin balansegang mellom det å opprettholde konkurransefortrinn, og det å jobbe trygt og sikkert. Det heter seg at helse, miljø og sikkerhet ikke skal være et «femte hjul på vogna», men skal være en integrert del av all aktivitet i en organisasjon. Denne masteroppgaven tar for seg hvorvidt sikkerhet kan integreres i en organisasjons forretningsstrategi, og hvordan dette kan innvirke på den daglige driften og sikkerhetsprestasjonen. For å besvare oppgavens problemstilling er det gjennomført intervjuundersøkelse med et bredt spekter av informanter fra ulike bransjer innenfor høyrisikoorganisasjoner. Samtidig er det gjennomført en analyse av offentlige granskningsrapporter som berører oppgavens tematikk. For å illustrere samspillet mellom sikkerhet og strategi, er det presentert tre tilnærminger som viser på hva det vil si å integrere sikkerhet i forretningsstrategien. Den første tilnærmingen består av et sett med kjerneverdier som fremkommer av en caseundersøkelse. Den andre tilnærmingen illustrerer en dynamisk styringsmodell, med en praktisk tilnærming, hvor sikkerhet fungerer som et produkt av strategiske beslutninger i organisasjonen. Den siste tilnærmingen viser en styringsmodell med et mer forretningsmessig perspektiv, der modellen illustrerer hvordan sikkerhet kan integreres i forretningsstrategien som en hovedkategori mot økt fortjeneste for organisasjonen. Undersøkelsene gir indikasjoner på både økonomiske, kulturmessige og strukturmessige potensielle fordeler ved en tettere integrering av sikkerhet og strategi. Samtidig viser en gjennomgang av to dagsaktuelle granskningsrapporter hvilke alvorlige konsekvenser som kan oppstå når sikkerhet ikke blir ivaretatt ved strategiske beslutninger. Funn fra tidligere forskning innenfor samspillet mellom sikkerhet og strategi viser at området er lite uthevet, og innehar kunnskapshull tilknyttet hvorvidt det er økonomisk gunstig å prioritere sikkerhet i forretningsstrategien. Oppgaven tar for seg en høyst relevant problemstilling som berører mange av de største organisasjonene både nasjonalt og internasjonalt, men også mindre virksomheter. Oppgaven er innovativ i den forstand at den tar for seg et lite berørt forskningsområde, og presenterer bidrag til hvordan samspillet mellom sikkerhet og strategi kan integreres i praksis. Rapporten gir indikasjoner på flere konkrete innvirkninger en integrering av sikkerhet og forretningsstrategi kan medføre.
dc.description.abstractToday’s organizations are facing a time of increasing complexity and introduction of new technology. These challenges create headaches for organizations and further complicates an already delicate balance between maintaining a competitive advantage and working safely. It’s said that health, safety and environment should not be a fifth wheel, but rather an integrated part of all activity within an organization. This thesis examines how safety can be integrated in an organization’s business strategy, and how this can affect the day-to-day operations and safety performance To answer the question of whether safety plays an important role in an organization’s strategy, a survey was conducted among a wide range of individuals from various industries within high risk organizations. Additionally, an analysis of public audit reports has been carried out, which further helps answer the research questions. To illustrate the relationship between safety and strategy, three different approaches to the integration of safety in business strategy is presented. The first approach is made of a set of core values which emerge from interview with the case company. The second approach illustrates a dynamic governence model, with a practical view, where safety works as a product of strategic decisions within the organization. The last approach shows a governence model from a business point of view, where the model illustrates how safety can be integrated in the business strategy as a main category towards profit in the organisation. The survey indicates potential economic, cultural and structural benefits as a result of closer integration of safety within an organization’s strategy. In addition, a review of two recent audit reports shows the serious consequences that can arise when safety is not taken into account when making strategic decisions. Previous reasearch in the field of interplay between safety and strategy shows that the field is mildly highlighted, and requieres more reaserch in the field of whether it’s economically beneficial to prioritize safety in the business strategy. This thesis examines a highly relevant issue that concerns both national and international organizations. The thesis is innovative in that sense that it addresses an unfamiliar field of reasearch, and presents contributions to how the interplay between safety and strategy can be integreted into practice. This report provides indications of several specific impacts of what an integration between safety and strategy may cause.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSikkerhet som en integrert del av forretningsstrategien
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel