Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorMoen, Fredrik Storflor
dc.date.accessioned2021-10-03T16:42:35Z
dc.date.available2021-10-03T16:42:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:84891579:33922809
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787283
dc.description.abstractOppgaven studerer et utvalg av nasjonale norske PE-firmaer som representerer over 50 milliarder kroner i forvaltningskapital. Studien utforsker de mindre utforskede området som er de ulike spesifikke handlingene private equity (PE) selskapene utfører på tvers av fagområder som omfatter blant annet verdivurdering, forretningsutvikling, selskapsledelse, kapitalstrukturer og verdiskaping. Dataene er basert på semistrukturerte intervjuer og en spørreundersøkelse med henholdsvis fire og syv respondenter fra ulike PE selskaper i Norge. Resultatene blir videre diskutert i forhold til relevant litteratur, spesielt sett i sammenheng med amerikanske PE-selskaper. Utvalget av norske PE-firmaer i undersøkelsen er mindre risikovillig og mer fokusert på forretningsutvikling enn de amerikanske PE-selskapene. Likt som amerikanske PE selskaper er omsetningsvekst er viktigere enn å redusere kostnadene. Verdsettelsesmetoder som diskontert kontantstrøm (DCF) og nåverdimetoder brukes ofte ikke av PE-selskaper. De benytter metoder som internrente (IRR) og multipler av investert kapital for å evaluere investeringsmuligheter . Dette er i motsetning til akademisk finansteori. Videre er det få norske PE-selskaper som bruker kapitalverdimodeller slik som (CAPM) for å beregne kapitalkostnaden. Utvalget av norske PE-selskaper vurderer forskjellige risikofaktorer i sine investeringer på ad hoc-basis og inkluderer ikke risikofaktorene i en mer tradisjonell prisfastsettingsmodell. Imidlertid vurderer de risikofaktorene og den totale risikoen og justerer deretter avkastningsmålet. De fleste av realiseringene av salg av selskaper er sekundære oppkjøp til finansielle investorer i stedet for strategisk salg og børsnoteringer. En betydelige høyere andel finansiell salg er observert sammenlignet med amerikanske PE selskaper. Hvordan selskapene sikrer og ivaretar flyten av investeringsmuligheter og spesialisering av interne roller og organiseringer varierer mye mellom selskapene. Enten har selskapet avanserte programmer for å på best mulig måte oppnå god flyt av investeringsmuligheter eller så har ikke selskapet slike programmer. Det samme sees med spesialisering og organisering av PE-firmaet. Enten er PE selskapet organisert som generalister, eller så har PE selskapet og dedikerte roller og organisering etter industri. Imidlertid er de fleste respondenter generalister.
dc.description.abstractI study a sample of national Norwegian PE firms representing a total of over 50 mrd nok in assets under management. The study explores the less explored specific action and practices taken by private equity (PE) firms in various disciplines such as valuation, operational engineering, governance engineering, capital structures, and value creation. The data is based on semi-structured interviews with four PE professionals and a large survey with seven respondents. The results are discussed in relation to relevant papers. In particular, the results are compared to US PE firms. The sample of Norwegian PE firms is less risk-taking and more focused on operational engineering than the US PE firms. In addition, the PE investors have more focus on revenue growth rather than reducing cost. Valuation methods such as discounted cash flow (DCF) and net present value methods are often not used by Norwegian PE investors. Instead, they rely more on internal rates of return (IRR) and multiples of invested capital (MOIC) for their investment evaluations, which is in contrast with academic finance theory. Further, few Norwegian PE investors use capital asset price models (CAPM) to determine the cost of capital. The sample of Norwegian PE firms consider different risk factors in their investments on an ad-hoc basis and doesn't include the risk factors in a more traditional asset pricing model. However, they consider the risk factors and the total risk and thereafter adjust their return target. Most of the exits to Norwegian firms are secondary buyouts to financial investors in comparison to strategic sales and IPOs, which is more common for US PE firms. The variation of deal sourcing strategies and specialization varies widely, either does the PE firm has sourcing programs or not at all. The same is seen with the specialization and organization of the PE firm. Either the PE firm is generalist, or the firm has organization and dedicated roles to specific roles. However, most respondents are generalists.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleWhat do Norwegian private equity firms say they do?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record