Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Erik Andreas
dc.contributor.authorAlne, Kristin
dc.date.accessioned2021-09-30T16:25:56Z
dc.date.available2021-09-30T16:25:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:84891579:33738862
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786782
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEn sentral problemstilling for bedrifter på tvers av bransjer, er å sikre høy effektivitet og forbedring av eksisterende virksomhet samtidig som man posisjonerer bedriften for å opprettholde eller øke konkurransekraften frem i tid. «Hvordan kan etablerte virksomheter balansere inkrementell forbedring og radikal innovasjon?» Forskningsspørsmålet i oppgaven adresserer et essensielt tema innen innovasjonsledelse, og målet har vært å studere et utvalg av lønnsomme selskap som har stått seg gjennom oppturer og nedturer de siste tiårene. Med utgangspunkt i en studie av to leverandørbedrifter, Aarbakke AS og IKM AS, er det sett på hvordan virksomhetene utøver innovasjon i praksis. Det ble gjennomført intervju med personell i toppledelsen, i tillegg til personell med sentrale roller i driften av selskapene. Det teoretiske grunnlaget er basert på aktuelle innovasjonsteorier innen strategifaget; organisatorisk ambidekstri og dynamisk kapabilitet. Strategifaget har definert den ambidekstre organisasjonen som en etablert virksomhet med evne til å drive både inkrementell og diskontinuerlig innovasjon. Bedrifter på tvers av bransjer har tatt i bruk løsningen, og det finnes en stor mengde forskningslitteratur som dokumenterer effekten. I denne studien ble aktivitetene kategorisert ut fra om de understøttet en utnyttende eller utforskende innovasjonsstrategi. I tillegg ble tilstedeværelsen av tre hovedtyper av ambidekstre bedriftsstrukturer undersøkt. Teorien om dynamiske kapabiliteter svarer på hvordan virksomheter kan opprettholde innovasjonsevnen som et ledd i å sikre fornyelse og vekst. Dynamiske kapabiliteter handler om å oppgradere og rekonstruere virksomhetens kjernekapabiliteter for å respondere på endringer i omgivelsene slik at konkurransefortrinnet ivaretas. Hos de aktuelle bedriftene i denne studien ble det sett på hvilke aktiviteter og hendelser som kunne relateres til deres dynamiske kapabiliteter. Analysen fra denne studien viser hvor krevende det er å finne riktig balanse mellom utforskende og utnyttende aktiviteter, og at bedriftskulturen har mye å si for hvor innovativ virksomheten våger å være.
dc.description.abstractA common challenge for companies across industries, is to ensure high efficiency and improvement of existing business, while positioning the company for future competitive advantage. “How can established firms balance incremental improvement and radical innovation?” The research question addresses an essential theme within innovation management, and the objective has been to study a set of profitable companies that have survived ups and downs over the last decades. Through a study of two suppliers, Aarbakke AS and IKM AS, their practices of innovation management have been reviewed. Interviews with personnel from top management as well as people from the operational side were conducted. The theoretical foundation has been based on relevant innovation strategies within strategy management, organizational ambidexterity, and dynamic capabilities. Within strategy management, the ambidextrous organization has been defined as an established firm with the ability to drive both incremental and discontinuous innovation. Companies across industries have adopted the framework, and research documents its effects. In this study, the selected companies’ activities were categorized as either explorative or exploitative. Additionally, the presence of three main types of ambidextrous company structures were explored. Theory about dynamic capabilities addresses how firms can sustain their innovational abilities towards renewal and growth. Dynamic capabilities are about upgrading and reconstructing the company’s core capabilities to respond to changes in the environment to protect the company’s competitive advantage. For the selected firms in this study, activities and events associated with their dynamic capabilities were targeted. Data from this study shows how challenging it is to balance exploitation and exploration, and that the company culture has a huge impact on the firms’ innovativeness.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInnovasjon og omstilling i større virksomheter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record