Show simple item record

dc.contributor.advisorStoica, George Adrian
dc.contributor.authorRein, Petter Grø
dc.contributor.authorTefre, Tore Stensaker
dc.date.accessioned2021-09-29T16:20:52Z
dc.date.available2021-09-29T16:20:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80744115:21605403
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786125
dc.description.abstractProgramvareutvikling er eit av mange fag som blir undervise på høgskular og universitet verda over. Undervisinga inkluderer ofte gruppebaserte prosjekt, ettersom mange studentar vil delta i gruppebaserte prosjekt etter fullført utdanning. Dette er òg tilfelle ved Norges teknisk-naturvitskapelege universitet, der mange emne relatert til programvareutvikling har gruppebaserte aktivitetar som ein del av læringsopplegget. E-læringssystema som stettar undervisinga på mange av institusjonane som underviser programvareutvikling har vanlegvis ikkje funksjonalitet som stettar undervisinga av programvareutvikling, noko som skapar eit behov for utfyllande programvare, rutinar og arbeidsoppgåver for emnestaben i slike emne. Tenester for lagring og handtering av Git-strukturar, slik som GitLab og GitHub, er ofte naudsynte for å fasilitere praktiske aktivitetar i emne knytt til programvareutvikling, noko som både skaper moglegheiter og utfordringar for studentar og emnestab. Kombinert bruk av e-læringssystem som Blackboard og dei tidlegare nemnde tenestene for Git-strukturar fører ofte til tidkrevjande oppgåver som krev både tid og ressursar frå emnestaben. Denne studien siktar mot å auke den moglege nytta av å bruke tenester knytt til Git-strukturar i emne relatert til programvareutvikling. Dette har blitt gjort gjennom bruk av strategien «Design and creation», som har resultert i ein web-applikasjon som gjer det enklare for emnestaben i slike emne å administrere emne og ved å gje dei betre innsikt i korleis studentane i slike emne arbeider og lærer. Resultatet av prosjektet har blitt evaluert gjennom fleire ekspertintervju og ei fokusgruppe, og applikasjonen har basert på denne evalueringa eit godt potensiale til å forbetre undervisninga av programvareutvikling på NTNU, og truleg òg i andre kontekstar. Ekspertar som har blitt intervjua har ytra eit ynskje om at webapplikasjon blir tilgjengeleggjort som fri programvare, noko opphavspersonane er einige i vil kunne vere eit godt bidrag til utdanningsinstitusjonar og andre, som kan dra nytte av arbeidet som er gjort, og vidareutvikle det etter behov. Kjeldekoden til webapplikasjonen er difor publisert fritt tilgjengeleg på internett.
dc.description.abstractSoftware engineering is one of many subjects taught in universities and colleges all over the world. The teaching often includes group-based projects, as many students will participate in group-based projects after graduation. This is also true at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), where several courses related to software development and software engineering include group-based practical activities. The learning management systems (LMS) used in many of the institutions teaching software development does normally not support functionality facilitating practical work in software development courses, creating a need for additional software, routines, and work tasks for the course staff in such courses. Git repository hosting services such as GitLab and GitHub are often a part of the practical activities in courses related to software development, creating several possibilities and a number of challenges for both course staff and students. The combined use of LMS’ such as Blackboard and the aforementioned Git repository hosting services often creates time-consuming tasks requiring time and attention from the course staff. This study aims to augment the usefulness of Git repository hosting services in the teaching of software development. This has been done through the use of a design and creation strategy, resulting in a minimum viable product of a web application that helps course staff manage software development courses and give them insights about how their students of such courses work and learn. Evaluated through expert interviews and a focus group, the application delivered as the artifact of the project were found to have a good potential for improving the software development education at NTNU, and possibly also in other contexts. The experts who participated in the project expressed a belief that the web application could be a useful contribution to others with the same challenges, something the team agreed to. Therefore, the source code of the web application has been published using open-source licensing terms to ensure that others may use or improve the web application according to their needs.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCreating a Web Application Supporting Git in Software Development Courses in Higher Education
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record