Show simple item record

dc.contributor.advisorAasetre, Jørund
dc.contributor.authorJacobsen, Unn Iveland
dc.date.accessioned2021-09-28T17:56:17Z
dc.date.available2021-09-28T17:56:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80618201:15377888
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785227
dc.description.abstractKlimaendringer er et tema som har fått økende oppmerksomhet de siste tiårene på grunn av utfordringenes stadig økende omfang. Man leser nyheter som kan knyttes direkte eller indirekte til tematikken, læreplaner i skolen gir rom for undervisning om temaet, og ungdommens engasjement rundt temaet vises gjennom globale klimastreiker. Denne masteroppgaven undersøker ungdoms kunnskaper om, og holdninger til, klimaendringer. Prosjektets empiriske grunnlag er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med til sammen 11 informanter i Vg2 på videregående skoler i Haugesund kommune. Empirien gir, sammen med relevant teori, grunnlag for å undersøke de tre utvalgte problemstillingene: (1) Hva kan elevene om klimaendringer og på hvilken måte føler de tematikken angår dem? (2) Hvor henter elevene informasjon om klimaendringer og hvordan påvirker det deres syn på tematikken? (3) Hvem har, ifølge elevene, ansvar for klimaendringene og hvordan påvirker det elevenes vilje til endring i egen hverdag? Forskningsprosjektet viser at informantene anerkjenner klimaendringer som et reelt problem og at de mener mennesker påvirker prosessen. Likevel er flere usikre på om klimaendringene påvirker dem personlig og det varierer hvor stor grad de er villige til å gjøre endringer i egen hverdag. Dette kan ha sammenheng med forståelsen av mulige forbindelser mellom årsaker og konsekvenser. Resultatene viser at informantene i undersøkelsen henter informasjon fra et bredt spekter av kilder, både sosiale medier, nettaviser, skole og omgangskrets. Funnene tyder på at elever på studiespesialiserende utdanningsprogrammer har mer om klimaendringene på skolen sammenlignet med yrkesfaglig studieretning.
dc.description.abstractOver the last decades, climate change has captured center stage on an international level and has been the topic of much political and social debate. You read about it on the news, the Norwegian school curriculum provides opportunities to bring the topic into the classroom and younger generations commitment to the topic is shown through global climate strikes. This master thesis examines young people´s knowledge of and attitudes towards climate change. The empirical basis of the project has been collected through qualitative interviews with a total of 11 informants from upper secondary schools in Haugesund municipality. The empirical data, together with relevant theory, provide a basis for answers to the three selected research questions: (1) What do students know about climate change and in what way do they feel the topic concerns them? (2) Where do students get information about climate change and how does it affect their views on the topic? (3) According to the students, who is responsible for climate change and how does it affect the students´ willingness to do changes in their own everyday lives? The research project shows that the informants recognize climate change as a problem and that the humans have influenced the process. Nevertheless, many are unsure whether climate change is affecting them and the extent to which they are willing to make changes in their own daily lives varies. This may be related to the understanding of connections between causes and consequences. The results show that the informants in the survey obtain information from a wide range of sources, both social media, online newspapers, school and social circles. The findings indicate that students in general studies have more knowledge about climate change at school than students in vocational studies.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUngdommers holdninger til klimaendringer - En kvalitativ undersøkelse av ungdommers kunnskap om og holdninger til klimaendringer i Haugesund kommune
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record