Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstern, Tone Pernille
dc.contributor.authorBrørs, Hilde Marie
dc.date.accessioned2021-09-28T17:52:43Z
dc.date.available2021-09-28T17:52:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76520369:6332914
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785149
dc.description.abstractSammendrag I denne studien undersøker jeg et undervisningsforløp med en dramaklasse som skal utforske og iscenesette elevtekster fra en annen klasse. Jeg søkte en nyansert læringssituasjon der iscenesettelsen skulle kommunisere i møte med den andre klassen og forfatterne. Dramaklassen skulle tolke, bearbeide og iscenesette medelevers tekster. Denne studien bygger på innsamlet kunnskap fra en kunstfagdidaktisk prosess fra en skolehverdag der to klasser er involvert. Gjennom elevenes opplevelse og refleksjoner i møte med undervisningsdesignet har jeg hovedfokus på følgende problemstilling: Hvilke pedagogiske verdier skapes i kunstfagdidaktisk arbeid med dramaelevers scenebearbeidelse av andre elevers noveller? Jeg har vært nysgjerrig på hvilke aspekter ved estetisk tilnærming til iscenesettelse av elevtekster som kan fremme elevenes utforskning og relasjonelle kompetanse. Som utviklingsforsker førsøker jeg å binde sammen teori, praksis gjennom forskningsperspektivet, lærerperspektivet og elevperspektivet slik at studien kan tjene praksisfeltet samtidig som den bidrar med ny kunstfagdidaktisk kunnskap. Gjennom dette prosjektet søkte jeg en kunstfaglig didaktikk som åpner for utforskning, og som involverer hele dramaklassen i prosessen, der de skal være aktive formgivere og gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre. Dramaklassen skulle få mulighet til å være medskapende i forhold til tematisering og form, til å kommunisere tanker, følelser og ideer, og gi tekstene estetisk form – og til å utvikle kreativitet og fantasi. Målet med prosessen var å skape en iscenesettelse, der den andre klassen og forfattere skulle være til stede som tilskuere. Studien bygger på et sosialkonstruktivistisk paradigme og en hermeneutisk tilnærming og empirien er samlet gjennom intervju og observasjon. Hensikten med dette masterstudiet er dermed å undersøke og bidra med kunnskap om hvordan estetisk tilnærming til læring kan utvikle og utfordre elevenes relasjoner og kunstneriske valg. Mer presisest er hensikten og utforske hvilke relasjonelle og estetiske verdier som oppstår i prosessen med å iscenesette medelevers tekster. En estetisk tilnærming til læring og den kunstfagdidaktiske inngangen er definert som utviklingsforskning.
dc.description.abstractAbstract In this study, I investigate a teaching process with a drama class that explored and performed student texts written in another class. I was looking for nuanced learning situations where the performance would communicate deeply in a meeting with the other class and the authors of the texts. The task of the drama class was to interpret, process and performance a fellow student’s text. This study is based on research material produced in an arts educational process in Upper secondary school, where two classes were involved. Through the students' experiences and reflections in encounter with the teaching design, this research explores this main research problem : What pedagogical values are created in an arts educational process with drama students who interpret and perform fellow students’ short story texts? I have been curious about which aspects of the aesthetic approach to interpreting and staging student texts that can promote students' aestethic and relational competence. Based in research and development methdology, I try to connect theory, practice through the research perspective, the teacher perspective and the student perspective so that the study can serve the field of practice at the same time as it contributes new arts educational knowledge. Through this project, I sought an arts educational approach that opens up for exploration, and which involves the entire drama class in the process, where they can be active designers and give constructive feedback to each other. The drama class should have the opportunity to be co-creative in relation to thematization and form, to communicate thoughts, feelings and ideas, and give the texts aesthetic form - and to develop creativity and imagination. The aim of the process was to create a performance, where the second class and authors would be present as audience. The study is based in a social constructivist paradigm with a hermeneutic approach, and the research material is generated through interviews and observation. The purpose of this master's theis is thus to investigate and contribute knowledge about how an aesthetic approach to learning can develop and challenge students' relationships and artistic choices. More precisely, the purpose is to explore the relational and aesthetic values that arise in the process of developing a performance based of fellow students' short story texts.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDramaelevers iscenesettelse av medelevers tekster i en videregående skole - En dramalærers praksisnære didaktiske utviklingsstudie av egen undervisning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel