Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjørtoft, Henning
dc.contributor.authorLinækkeren, Hanne Marielle
dc.date.accessioned2021-09-28T17:52:17Z
dc.date.available2021-09-28T17:52:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76471345:30391416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785138
dc.description.abstractInnenfor begynneropplæring diskuteres det ulike innganger til elevenes skriftspråksopplæring. I denne masteroppgaven er temaet styrking av begynneropplæring i skriving. Undersøkelsen er utført innenfor et større prosjekt, FUS-prosjektet, som spør: Hvordan kan innføringen av en funksjonell skriveopplæring de første skoleårene styrke elevene som skrivere? (Skar, Aasen & Jølle, 2020, s. 201). Min inngang til dette er følgende: Hvilken innvirkning har visse læringsressurser i funksjonell skriving på elever i den tidlige skriveopplæringa? I denne studien forstås FUS (funksjonell skriving i de første skoleårene) som en undervisningspedagogikk, som undersøkes gjennom en kognitiv linse, nærmere bestemt CLT (Cognitive Load Theory) sin forståelse av læring og kunnskapskonstruksjon. Formålet med denne studien er følgelig å undersøke hvordan visse læringsressurser påvirker elevenes kognitive belastning og prosessering av kunnskap, og hvordan de kan brukes til å styrke elevene som skrivere. Dette er en kvalitativ casestudie av 2. trinns-elevers arbeid med en skriveoppgave fra FUS-prosjektet, som analyserer kognitive aspekt ved skriveaktiviteten. Datamaterialet består av videoopptak, feltnotater, bilder, og et informasjonsskriv om skriveaktiviteten fra FUS-prosjektet uke 25 (vedlegg 1). De læringsressursene jeg fant interessante, og som så ut til å ha en innvirkning på elevenes arbeidsminne og skriveprosess, er delt inn i tre kategorier i analysekapitlet: kognitive triggere – faktorer som aktiverer arbeidsminnet og gjør oppgaven mer håndterbar, materialisering av kunnskap – kunnskap som kommer til syne som visuelle representasjoner, og sanselig samspill – elevenes muntlighet og deres samhandling med ulike skrivehjelpere og andre personer, som bidrar til et kollektivt arbeidsminne i skriveprosessen og til selvstendiggjøring i egen skriving.
dc.description.abstractWithin young students’ language learning, several approaches have been discussed. In this thesis, the theme is how to increase the quality of writing instruction and methods for learning writing in the first years of schooling. The survey is conducted within a larger project, the FUS-project, which asks: How can an early start with functional writing strengthen young students’ development as writers? (Skar, Aasen & Jølle, 2020, s. 201). My approach to this is as follows: What impact do certain learning resources within functional writing have on young students’ writing development? In this thesis, FUS (Functional Writing in Primary School) is understood as a teaching pedagogy, which is examined through a cognitive lens, more specifically CLT’s (Cognitive Load Theory) concept of learning and knowledge construction. The purpose with this research is therefore to study how certain learning resources affect students’ cognitive load and knowledge processing, and how they can be used to strengthen the students as writers. This is a qualitative case study of 2nd graders work with a writing task from the FUS-project, which analyzes cognitive aspects of the writing activity. The empirical data consists of video data, field notes, pictures, and an information sheet containing the writing activity from the FUS-project week 25 (attachment 1). The learning resources I found interesting, and which seemed to have an impact on the students’ working memory and writing process, are divided into three categories in the analysis: cognitive triggers – factors that activate students’ working memory and make the task more manageable, materialization of knowledge – knowledge that appears by visual representations, and sensory interaction – students’ oral abilities and interactions with various writing tools and other peers, which contributes to a collective working memory in the writing process and contributes to independence as a writer.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn casestudie av kognitive aspekter ved funksjonell skriving i begynneropplæringen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel