Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkar, Gustaf Bernhard Uno
dc.contributor.advisorAa, Leiv Inge
dc.contributor.authorGåsbakk, Tonje Gartland
dc.date.accessioned2021-09-28T17:51:34Z
dc.date.available2021-09-28T17:51:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76519029:15402545
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785122
dc.description.abstractDenne masteroppgavens formål er å undersøke skriveutviklingen hos dagens førsteklassinger, samt relasjonen mellom elevenes verbbruk, tekstkvalitet, transkripsjonsferdigheter og skriveopplæring. På grunn av formålets omfang er problemstillingen åpen, vid og todelt: • Hvordan er og utvikler verbbruken seg i elevtekster fra 1. trinn på tvers av oppgaver? • Hva er relasjonen mellom verb, vurdert tekstkvalitet, transkripsjonsferdigheter og skriveopplæring i den tidlige skriveutviklingen? Problemstillingen undersøkes og svares på gjennom deskriptiv og analytisk statistikk, som struktureres i forskningsspørsmål. Statistikken som ligger som grunnlag for analyser og diskusjon baseres i hovedsak på grammatiske analyser av førsteklassingers elevtekster, samt vurderingsarbeid av både tekstkvalitet og transkripsjonsferdigheter. I tillegg inneholder også datagrunnlaget informasjon om førsteklassingenes skriveopplæring. Materialet er hentet fra FUS-prosjektets database. For å utføre det grammatiske analysearbeidet av elevtekstene blir grammatisk teori benyttet til å skape datagrunnlaget, som behøves for å kunne analysere og besvare problemstillingen. Det er først og fremst teori om skriving, skrivekompetanse, tekstkvalitet og transkripsjonsferdigheter som diskusjonen av funnene støtter seg på. Et interessant funn fra masteroppgavens undersøkelser viser at verbbruken varierer mye ut fra hva som står skrevet i oppgavebestillingen, ved både skolestart og i slutten av førsteklasse. Hovedverbene i problemstillingen påvirker elevenes egne valg av verb, og dermed hva slags setningskonstruksjoner de skriver. Et annet funn viser at skriveopplæringen ikke ser ut til å ha en sammenheng med elevenes verbbruk. Videre synes det i denne oppgaven å være en sammenheng mellom elevenes variasjon av typer verb i tekst og tekstkvaliteten. Et tredje interessant funn er at selv om elevene faktisk behersker alle de grammatiske grunnstrukturene allerede ved femårsalderen, viser de en helt annen grammatisk kompetanse i tekstene sine. Til slutt fremhever oppgaven viktigheten av å fokusere på transkripsjonsferdigheter tidlig i skriveutviklingen, da undersøkelsene finner at elevenes håndskriftsflyt fra skolestart har en innvirkning på tekstlengden, verbfrekvensen og kvaliteten på tekstene etter et år. Elever som har utviklet en relativt funksjonell håndskrift allerede fra den første måneden i skolen, vil høste fordeler av det i skriveutviklingen sin.
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis is to investigate the writing development of today's first graders, as well as the relationship between students' verb use, text quality, transcription skills and writing instruction. Due to the scope of the purpose, the thesis statement is open, wide and twofold: • How is and develops the use of verbs in student texts from the 1st grade across assignments? • What is the relationship between verbs, assessed text quality, transcription skills and writing instruction in the early writing development? The thesis statement is investigated and answered through descriptive and analytical statistics, which are structured in research questions. The statistics that form the basis for analyzes and discussion are mainly based on grammatical analyzes of first-grade student texts, as well as assessment work of both text quality and transcription skills. In addition, the data base also contains information about the first-grade writing instruction. The material is taken from the FUS project's database. In order to carry out the grammatical analysis work of the student texts, grammatical theory is used to create the data basis, which is needed to be able to analyze and answer the problem. It is first and foremost theory about writing, writing skills, text quality and transcription skills that the discussion of the findings is based on. An interesting finding from the master's thesis research shows that the use of verbs varies a lot based on what is written in the order of the assignment, at both the start of school and at the end of first grade. The main verbs in the order of the assignment, affect the students' own choice of verbs, and thus what kind of sentence constructions they write. Another finding shows that writing instruction does not seem to have a connection with students' verb use. Furthermore, in this assignment there seems to be a connection between the students' variation of types of verbs in text and the text quality. A third interesting finding is that although the students actually master all the basic grammatical structures already at the age of five, they show a completely different grammatical competence in their texts. Finally, the thesis emphasizes the importance of focusing on transcription skills early in writing development, as the master thesis find that students' handwriting flow from the start of school has an impact on the text length, verb frequency and quality of the texts after one year of writing. Students who have developed a relatively functional handwriting from the first month of school will reap the benefits of it in their writing development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlig skriveutvikling og relasjonen mellom verb, tekstkvalitet, transkripsjonsferdigheter og skriveopplæring.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel