Show simple item record

dc.contributor.advisorVesterdal, Knut
dc.contributor.advisorEinum, Even
dc.contributor.authorGerhardsen, Marte Aastsjø
dc.date.accessioned2021-09-28T17:49:55Z
dc.date.available2021-09-28T17:49:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76470112:13243731
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785075
dc.description.abstractSamfunnets utvikling stiller krav til at skolens opplæring må holde følge. I 2020 ble nye læreplaner innført og et resultat av dette er at samfunnsfaget får et spesielt ansvar for innlæring av digitale ferdigheter som grunnleggende ferdigheter. I tillegg får faget et særlig ansvar for utviklingen av elevenes digitale medborgerskap. Litteraturen viser imidlertid at det foreligger flere ulike forståelser av begrepet, samtidig viser de seg å utfylle hverandre. Formålet med min masteroppgave er å skape større oppmerksomhet rundt det nye ansvaret som tillegges samfunnsfaget. Masteroppgaven tar for seg et utvalg samfunnsfaglæreres forståelser og undervisningspraksis knyttet til tematikken digitalt medborgerskap. Studien søker svar på hvordan det stimuleres til medborgerskap blant elevene, samt hvilken rolle teknologi og internett får i denne sammenheng. I tillegg vil det undersøkes nærmere om koronaviruspandemien og perioder med heldigital skole har hatt en innvirkning på lærernes undervisningspraksis. Studiens problemstilling er: «Hvordan arbeider et utvalg samfunnsfaglærere på videregående skole for å utvikle elevenes digitale medborgerskap?». For å kunne svare på studiens problemstilling er det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer med seks samfunnsfaglærere på videregående skole. Datamaterialet vil diskuteres i lys av teoretiske og didaktiske perspektiver knyttet til medborgerskap, digital kompetanse og digitalt medborgerskap, samt tidligere forskning som belyser relevante dimensjoner ved det digitale medborgerskapet. Et sentralt funn i denne studien er at utvalget syntes det var utfordrende å definere begrepet digitalt medborgerskap og det er lite som tyder på at de er bevisst tematikken i egen samfunnsfagundervisning. Oppgaven viser imidlertid at deres undervisningspraksis belyser enkelte aspekter ved det. I medborgerskapsundervisningen mener lærerne det er viktig at elevene opparbeider kunnskap om politiske parti og det politiske system, samt at de bevisstgjøres på hvordan de kan påvirke og delta i samfunnet. Dette indikerer at det hovedsakelig er den passive delen av medborgerskapet som stimuleres i undervisning. Det kommer også frem at perioder med heldigital skole ikke har hatt en særlig effekt på lærernes undervisningspraksis. Dermed er det blitt stilt spørsmål ved om lærerne har fått et kompetanseløft slik forskning fremstiller det. Det vil være behov for mer refleksjon over egen undervisningspraksis i samfunnsfaget, og på denne måten kan medborgerskap i en digitalisert verden komme ytterligere til syne som en del av denne praksisen.
dc.description.abstractThe development of society demands that education maintain the same pace of development. In 2020, the new curricula were introduced and as a result of this the social sciences have been given the responsibility for teaching digital skills. In addition, social sciences are given a special responsibility for the development of the students' digital citizenship. However, the literature shows that there are several different understandings of the term, at the same time they complement each other. The purpose of my master's thesis is to create greater awareness of the new responsibilities assigned to the social sciences. This master's thesis deals with a selection of social studies teachers' understandings and teaching practices related to the topic of digital citizenship. The study seeks answers to how to stimulate the citizenship role among students, as well as the role of technology and the internet in this context. In addition, it will be investigated further whether the coronavirus pandemic and periods of completely digital schooling have had an impact on the teachers' teaching practices. The research question is: "How does a selection of social studies teachers in upper secondary school work to develop the students' digital citizenship?". In order to be able to answer the study's research question, semi-structured interviews have been conducted with six social studies teachers in upper secondary school. The data material will be discussed in the light of theoretical and didactic perspectives related to citizenship, digital literacy and digital citizenship, as well as previous research that sheds light on relevant dimensions of digital citizenship. A key finding in this study is that the teachers found it challenging to define the concept of digital citizenship and there is little to suggest that they are aware of the topic in their own social studies teaching. However, the thesis shows that their teaching practice sheds light on certain aspects of it. In citizenship education, teachers believe it is important that students acquire knowledge about political parties and the political system, and that they are made aware of how they can influence and participate in society. This indicates that it is mainly the passive part of citizenship that is stimulated in teaching. It also appears that periods of completely digital schooling have not had a particular effect on teachers' teaching practice. Thus, it has been questioned whether the teachers have received a boost in competence as research presents it. There will be a need for more reflection on one's own teaching practice in the social sciences, and in this way citizenship in a digitalized world can be further seen as part of this practice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet er litt vanskelig det der. Hva er liksom digitalt medborgerskap?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record