Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøkenes, Fredrik Mørk
dc.contributor.authorGrann, Frøydis
dc.date.accessioned2021-09-28T17:47:13Z
dc.date.available2021-09-28T17:47:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578580:22450059
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784896
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan andrespråkslærere i engelsk (ESL) kan etablere kommunikative engelskklasserom hvor digitale læringsressurser (DER) brukes som et støttende element i utviklingsprosessen av klasseromskommunikasjon. Kommunikativ språklæring (CLT) er en globalt anerkjent tilnærming til læring, som spesielt fokuserer på ideen om «kommunikasjon for læring», hvor elevene gjennom autentiske og virkelighetsnære oppgaver oppfordres til å delta i kommunikasjon for å utvikle kommunikativ kompetanse. DER tilgjengeliggjør utallige undervisningsmuligheter og har blitt et etablert element i den norske skolen. DER kan tilføre autentisitet gjennom ulike medier, og med tanke på CLTs fokus på autentisitet kan DER fungere som en verdifull støtte. Det er gjennomført begrenset forskning rundt relasjonen mellom CLT og DER, hvilket denne studien forsøker å belyse. I denne studien ble tre ESL lærere observert i omtrent to uker. Hovedpoenget var å utforske hvordan de fokuserte på kommunikasjon og hvordan DER ble benyttet som et støttende element i fasiliteringen av CLT. Forskningen ble utformet som en kvalitativ case studie og data ble samlet inn gjennom intervju, observasjoner og refleksjonsnotater. Resultatene av studien indikerte at lærerne var opptatt av muntlig kommunikasjon. Deres erfaring med DER varierte. De var enige om de mange muligheter som DER bidrar med, men de hadde ulik digital kompetanse og ulike meninger angående hvordan og hvor mye DER burde inkorporeres i undervisningen deres. Utfordringer som ble nevnt av lærerne var DER som en distraksjon og elevenes frykt for å snakke foran medelevene sine. Samlet sett har studien vist at det er et potensiale for bruk av DER som et støttende element i fasiliteringen av CLT. Begrensningene og mulighetene ligger i lærerens digitale kompetanse og tilgangen til brukervennlig DER. Nøkkelord: CLT, Andrespråkslærere i engelsk (ESL), Digitale læringsressurser (DER), Norske engelsklærere, pedagogisk forskning  
dc.description.abstractThe current study seeks to explore how English second language (ESL) teachers can construct communicative ESL classrooms using digital educational resources (DER) as a supportive element in the process of developing classroom communication. Communicative Language Teaching (CLT) is a worldwide recognised teaching approach that especially focuses on the notion of communication for learning, where pupils, by using authentic real-life tasks, are encouraged to engage in communication developing communicative competence. DER provides countless of teaching opportunities and has become a persistent part of the Norwegian school. DER can provide authenticity through various media, which in regard to CLT’s focus on authenticity can contribute as a valuable support. Limited research is conducted on these two issues in relation, which this study seeks to enlighten. In this study three ESL teachers were observed for about two weeks. The main emphasis was to explore how they focused on communication and how digital educational resources were used as a supportive element in the facilitation of CLT. The research was designed as a qualitative case study, and the data were collected through interviews, observations and reflection logs. The results of the study indicated that the teachers were concerned with oral communication. Their experience with DER showed divergence. They agreed on the many opportunities that DER contributed with, but possessed divergent digital literacy, and their opinions differed on the aspect of how and how much DER should be incorporated in their teaching. Challenges such as DER as a distraction and pupils’ fear of speaking in front of their peers were emphasised by the teacher. Overall, the study has demonstrated that there is potential in using DER as a supportive element in the facilitation of CLT. The limitations and opportunities lie within the teacher’s digital literacy and the access to applicable DER. Key words: CLT, English Second Language (ESL), Digital educational resources (DER), Norwegian ESL teachers, Educational research
dc.publisherNTNU
dc.title“Oh, interesting key word! Let’s discuss it” Norwegian ESL teachers’ experience with digital educational resources as a supportive element of CLT A qualitative case study
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel