Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Anita
dc.contributor.authorDehls, Minna Alina
dc.date.accessioned2021-09-28T17:47:10Z
dc.date.available2021-09-28T17:47:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578580:8782422
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784894
dc.description.abstractI faget engelsk fordypning oppfatter mange lærere og elever kompetansemålene å være utenfor rekkevidde for mange elever. Kompetansemålene antyder at emnet er ment for elever som trenger ytterligere utfordringer i engelsk som andrespråklig utdanning. Elevgruppen er imidlertid typisk variert i sine engelskkunnskaper. I dette prosjektet undersøkte jeg metoder for tilpasset opplæring i faget Engelsk fordypning, ved bruk av multimodale læringsmetoder, spesielt med fokus på motvillige lesere. Mer spesifikt, var problemet jeg utforsket "Hvordan kan grafiske romaner og leserteater brukes som multimodale tilnærminger til tilpasset undervisning for motvillige lesere i engelsk fordypning?" For å svare på dette har jeg presisert tre underordnede forskningsspørsmål: 1. Hvordan opplever motvillige lesere undervisningen ved å bruke grafiske romaner og Leserteateret i engelsk fordypning? 2. Hvilke egenskaper hos motvillige lesere blir belyst under den multimodale undervisningen? 3. Hvordan hjalp multimodale tilnærminger den tilpassede opplæringen i engelsk fordypning? Ved å bruke grafiske romaner og Leserteater i klasserommet, hadde jeg som mål å gi multimodal undervisning, som tilpasset elevenes varierende evner. Da jeg gjorde dette, hadde jeg som mål å forbedre mine tilpassede opplæringsmetoder. Ved å bruke en rekke metoder innen selvstudier lærerens forskningsmetodologier, samlet jeg inn data i klasserommet ved å lage og gjennomføre en leksjonsplan. Forskningsstudiet demonstrerer at engelsk fordypning som fag krever stort fokus på tilpasset opplæring og at multimodal undervisning er en måte å oppnå dette på. Spesifikt avslørte studien tre signifikante funn. For det første at de motvillige leserne i denne studien sliter språklig i engelsk, og selv om tidligere studier syntes språket i grafiske romaner var enklere enn en vanlig roman, synes mange av studentene fortsatt språket var for vanskelig i de grafiske romanene som ble brukt i denne studien. For det andre at de motvillige leserne i denne klassen synes det er kjedelig og uinteressant å lese. Data indikerer at de tre faktorene som trengs for å engasjere dem i lesing er interesse, praktisk og kjent. Til slutt avslører studiet at til tross for litt vanskelig språk, opplevde noen motvillige lesere at de visuelle elementene i de grafiske romanene stillaset elevenes lesing. Noen elever viste i leksene at de forsto den grafiske romanen. En av studentene avsluttet den grafiske romanen på kort tid og var ivrig etter å lese oppfølgeren. Resultater fra intervjuer, spørreskjemaer og analyse av elevarbeid viser et engasjement med det engelske fordypningsfaget i løpet av den tiden denne leksjonsplanen ble gjennomført. Det ga også innsikt i holdningene motvillige lesere har før og etter forskningsprosjektet. I løpet av denne studien ble mine tilpasset opplæringsmetoder forbedret basert på hva jeg lærte ved å vurdere metodene mine i sammenligning med nøkkelverdiene for tilpasset undervisning (Utdanningsdirektoratet, 2015) som uttalt av Utdanningsdirektoratet. Jeg lærte at motvillige lesere trenger klare instruksjoner på begge språk, formålet med oppgavene må være tydelige, og multimodale tekster kan brukes til å stille stillas.
dc.description.abstractIn the English enrichment subject, many teachers and students perceive the competence aims instilled by the national curriculum LK06 (Utdanningsdirektoratet, 2006)to be out of reach for many students. The competence aims suggest that the subject is intended for students who need additional challenges in their English as second language education. The student body is, however, typically varied in English abilities. In this project, I explored methods of adapted teaching in the English enrichment classroom, using multimodal learning approaches, specifically focusing on reluctant readers. More specifically, the issue I explored was “How can graphic novels and readers theatre be used as multimodal approaches to adapted teaching for reluctant readers in English enrichment?” To help answer this, I have defined three subordinate research questions: 1. How do reluctant readers experience the teaching using graphic novels and Readers Theatre in English enrichment? 2. Which characteristics of reluctant readers are illuminated during the multimodal teaching? 3. How did the multimodal approaches assist the adapted teaching methods in English enrichment? By incorporating graphic novels and Readers Theatre in the classroom, I aimed to provide multimodal teaching, which adapted to the students’ varying abilities. In doing this, I aimed to improve my adapted teaching methods. Employing a variety of methods within the self-study teacher research methodologies, I collected data in the classroom by creating and conducting a lesson plan. The research study demonstrates that English enrichment as a subject requires a large focus on adapted teaching methods and that multimodal teaching is one way to accomplish this. Specifically, the study revealed three significant findings. Firstly, that the reluctant readers in this study struggle linguistically, and although previous studies found the language in graphic novels to be simpler than a regular novel, many of the students still found the language to be too difficult in the graphic novels used in this study. Secondly, that the reluctant readers in this class find reading boring and uninteresting. Data indicates that the three factors needed to engage them in reading are interest in the content, a practical motivation for the reading and familiarity with aspects of the reading material. Lastly, that despite some difficult language, some reluctant readers experienced that the visual elements in the graphic novels scaffolded the students’ reading. Some students showed in their homework that they understood the graphic novel. One of the students finished the graphic novel in a short amount of time and was eager to read the sequel. Results from interviews, questionnaires and student work analysis demonstrate an engagement with the English enrichment subject during the time in which this lesson plan was conducted. It also gave insight into the attitudes reluctant readers have before and after the research project. During the course of this study, my adapted teaching methods improved based on what I learned by assessing my methods in comparison to the key values of adapted teaching (Utdanningsdirektoratet, 2015) as stated by The Norwegian Directorate of Education and Training. I learned that reluctant readers need clear instructions in both languages, the purpose of the assignments need to be clear, and multimodal texts can be used to scaffold learning.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFrom speech bubbles to script: How can graphic novels and Readers Theatre be used as multimodal approaches to adapted teaching for reluctant readers in English enrichment?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record