Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMatre, Synnøve
dc.contributor.authorMorken, Astrid Kufaas
dc.date.accessioned2021-09-28T17:45:49Z
dc.date.available2021-09-28T17:45:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578083:15150743
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784860
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan Mikhail M. Bakhtins teori om ytringen og dens ulike aspekter kan være et nyttig, teoretisk fundert tenkeredskap for læreren i møte med de yngste elevenes sammensatte tekster. Oppgaven er et teoretisk eksplorerende prosjekt med et todelt formål – på et overordnet nivå å skissere et grunnsyn i møte med elevenes sammensatte ytringer, og på et mer konkret nivå å skissere noen holdepunkter for læreren i responssamtaler med elever. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan Bakhtins begreper referensialitet, ekspressivitet og adressivitet tjene som en støtte for læreren i responssamtaler med de yngste elevene om deres sammensatte ytringer? Forskningsprosessen har vært preget av en abduktiv tilnærming kjennetegnet av en vekselvirkning mellom teori og empiri. Fra en elev på førstetrinn har jeg samlet inn tre elevytringer bestående av verbaltekst og tegning, som i kapittel 5 diskuteres opp mot begrepene nevnt i problemstillingen. Problemstillingen belyses på ulike måter gjennom tre kapitler – først gjennom at jeg etablerer en forståelse av Bakhtins (2005) ytringsteori, som et grunnsyn å møte elevenes tekster ut fra. Denne tenkningen tas videre over til det påfølgende kapitlet, som blant annet omhandler de yngste elevenes tekstskaping, samt en diskusjon om respons tilknyttet de yngste elevenes ytringer. Her støtter jeg meg primært til Hopperstad (2002, 2005) og Kvithyld og Aasen (2011). Til sist belyses problemstillingen i møte med tre konkrete elevytringer fra en førstetrinnselev. I dette kapitlet går jeg mer eksplisitt tilbake til problemstillingen, der jeg prøver ut og drøfter hvordan begrepene referensialitet, ekspressivitet og adressivitet kan gi innsikt i elevens tekst, og danne et utgangs- og omdreiningspunkt for responssamtaler med eleven om ytringen. Prosjektet har vist hvordan Bakhtins teori om ytringen, og begrepene referensialitet, ekspressivitet og adressivitet, kan gi innsikt i ulike aspekter av elevenes meningsskaping i de visuelle ytringene. Det har også vist seg å være et fruktbart teoretisk fundert tenkeredskap i møte med det helhetlige uttrykket i elevenes sammensatte ytringer.
dc.description.abstractIn this master thesis I explore how Mikhail M. Bakhtins theory of the utterance and its aspects can be a useful, theoretically founded framework for the teacher in relation to the youngest students’ multimodal texts. The thesis is a theoretically explorative project with a dual purpose – to outline a way of perceiving the students’ multimodal utterances and to provide a set of terms for the teacher to draw on in response dialogues with students. The thesis targets the following research problem: How can Bakhtin’s terms referentiality, expressivity and addressivity provide an aid for the teacher in response dialogues with the youngest students about their multimodal utterances? The research process has been characterized by an abductive approach where theory and the empirical material have interacted and mutually influenced one another. From a first-year student, I have collected three visual utterances consisting of written text and drawing, which, in chapter 5, is discussed in relation to the terms presented in the research question. The research question will be addressed in three chapters – first by establishing an understanding of Bakhtin’s (2005) theory of the utterance. In continuation of this, the following chapter focuses on the youngest students’ text creation and a discussion of response regarding the youngest students’ utterances. Subsequently the research problem will be addressed in relation to three concrete utterances. In this chapter I will explore how the three aspects referentiality, expressivity and addressivity can provide insight to the student’s utterance and how the response dialogue with the student about the utterance can revolve around these three aspects. The research project has shown how Bakhtins theory of the utterance and the three terms can provide insight to different aspects of the students meaning making through visual utterances. Furthermore, it has proved to be a beneficial theoretically founded tool for thinking when faced with the youngest students’ multimodal utterances.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleYtringens aspekter som støtte i respons: en teoretisk eksplorerende oppgave om respons på de yngste elevenes tekster
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel