Show simple item record

dc.contributor.advisorMadsen, Anders Aasgaard
dc.contributor.advisorHoveid, Halvor
dc.contributor.authorOpsal, Halldis Austad
dc.contributor.authorUstad, Aina
dc.date.accessioned2021-09-28T17:42:52Z
dc.date.available2021-09-28T17:42:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79273327:15212975
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784799
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler tematikken vold i nære relasjoner, og har til hensikt å gi et innblikk i læreres erfaringer når det kommer til dette. Grunnen til at vi ønsket å undersøke dette, var at vi ville bli bedre rustet til å møte de voldsutsatte barna på best mulig måte. For å presisere oppgavens formål har vi utformet tre forskningsspørsmål som oppgaven dreier seg rundt: • Hvordan arbeides det med tematikken vold i nære relasjoner ved tre ulike skoler? • Hva fører til bekymring om at en elev opplever vold i nære relasjoner, og hvordan handler lærere ved tre ulike skoler ved slik bekymring? • Hva anser lærere ved tre ulike skoler som viktig for å ivareta en elev som opplever vold i nære relasjoner? For å besvare forskningsspørsmålene har vi gjennom kvalitativ metode gjennomført tre semistrukturerte fokusgruppeintervjuer av til sammen 13 lærere med relevant erfaring. Fokusgruppene var satt sammen av tre-fem lærere som arbeider ved samme skole, og de tre forskjellige fokusgruppene var fra ulike skoler i ulike kommuner i Trøndelag. De tre gjennomførte intervjuene ga oss rikelig med empiri, og vi lot oss inspirere av tematisk analyse da vi skulle dykke ned i datamaterialet for å innhente de mest sentrale funnene. Funnene som gjorde seg gjeldende da vi analyserte empirien ledet oss til å fokusere på tre hovedkategorier: «arbeid med tematikken i skolen», «bekymring og følgende handling» og «ivaretakelse av eleven». Når det kommer til arbeid med tematikken i skolen var det i intervjuene mest snakk om kompetanseheving og undervisning, men det viste seg forskjeller i hvor mye dette er prioritert ved de tre ulike skolene. Alle de intervjuede lærerne mener at kompetanseheving er særs viktig, og noe det er behov for. Felles for lærerne er også at de er opptatte av å gi elevene kunnskap om tematikken, hovedsakelig for at de skal vite hva andre har lov til å gjøre mot dem og ikke, og for at de skal vite hvordan de kan søke hjelp dersom noe ikke er slik det skal være. Dette er noe informantene underviser om jevnlig. Tegn og uttrykk som fører til at lærerne blir bekymret for at en elev opplever vold i nære relasjoner er blant annet fysiske merker og aspekter vedrørende elevens atferd. Det ble snakk om blant annet atferdsendringer eller generelt avvikende atferd, og særlig utagerende atferd ble vektlagt av informantene. Det å se eleven i et helhetsbilde var også noe lærerne belyste, og de mener at det kan underbygge en eventuell bekymring. Hvis lærerne har alt fra en dårlig magefølelse til alvorlig bekymring for eleven, handler de først og fremst ved å samtale direkte med eleven, men de er også opptatte av å samarbeide med andre – spesielt kollegiet eller barnevernet. I tilfeller der eleven opplever vold i nære relasjoner anser lærerne det som viktig å ivareta eleven, noe de gjør ved å blant annet legge til rette for at eleven opplever trygghet og forutsigbarhet i skolehverdagen. I tillegg gjør de tilpasninger for den enkelte elev og tilrettelegger for mestringsopplevelser.
dc.description.abstractThis master's thesis is about violence in close relationships and aims to provide an insight into teachers' experiences on the topic. The reason we wanted to research this was to be better equipped to meet the abused children in the best possible way. To specify the purpose of the thesis, we have designed three research questions that the thesis revolves around: • How do three different schools work with the topic “violence in close relationships”? • Which factors raise concern that a pupil experiences violence in close relationships, and how do the teachers at three different schools act on such concerns? • What do teachers at three different schools consider important to take care of a pupil who experiences violence in close relationships? To answer the research questions, we conducted a semi-structured focus group interview through a qualitative method of a total of 13 teachers with relevant experience. The teachers were divided into three focus groups composed of three to five teachers working at the same school, making the three groups represent different schools in different municipalities in Trøndelag. The three interviews gave us a lot of empirical data, and we were inspired by thematic analysis when we went through the empirical data to seek out the most important findings. The findings that came to light when we analyzed the empirical data led us to focus on three main categories: «working with the topic in the school», «concern and the following action» and «taking care of the pupil». When «working with the topic in the school» were discussed in the interviews, it was mostly about competence development and teaching, but there are differences in how much this is prioritized at the three different schools. All the interviewed teachers believe that competence development is particularly important and something that is needed. Common among the teachers is also that they find it important to offer the student's knowledge and information about the topic, and therefore teach about the subject regularly. This is mainly so they will be informed what others are allowed to do to them and not, and further enable them to seek help if these boundaries are crossed. The research disclosed several signs and expressions that typically leads to a teacher’s concern for a pupil. The teachers brought up behavioral changes and generally deviating behavior, where particularly challenging behavior was emphasized by the participants. Seeing the pupil in an overall picture was also something the teachers brought up, and they believe that it can substantiate a possible concern. If the teachers have everything from a bad feeling to serious concern for the pupil, they act primarily by talking directly with the child, but they also cooperate with others - especially the colleagues or child welfare service. In cases where the pupil experiences violence in close relationships, the teachers consider it important to take care of the pupil. They do this by, among other things, facilitating the pupil's experience of security and predictability in everyday school life. In addition, they make individual adjustments for the pupil to enable mastery experiences.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHold hodet kaldt, men hjertet varmt
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record