Show simple item record

dc.contributor.advisorSaur, Ellen
dc.contributor.authorBoksasp, Anna Ljøkjell
dc.date.accessioned2021-09-28T17:41:40Z
dc.date.available2021-09-28T17:41:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79273327:22522354
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784756
dc.description.abstractTidligere forskning innen migrasjon og psykisk helse viser hvordan migrasjon både kan innebære risiko- og beskyttelsesfaktorer. Studier som omhandler psykisk helse hos voksne viser at forhold før, under og etter migrasjon kan utgjøre risikofaktorer. Undersøkelser som retter seg mot barn og unge viser samme tendenser, hvor blant annet traumeerfaringer og skolerelaterte belastninger nevnes som risikofaktorer for emosjonelle problemer. I tillegg foreligger det omfattende statistikk over antall elever som har opplevd traumeerfaringer generelt. Denne studien har tatt sikte på å belyse hvordan lærere opplever at migrasjonserfaringer påvirker livet i skolen, med et fokus på migrasjonsrelaterte traumeerfaringer. Intervju og tematisk analyse har blitt brukt for å besvare problemstillingen «Hvordan opplever lærere at migrasjonsrelaterte traumeerfaringer påvirker livet i skolen?». Studiens empiri og følgende analyse belyste ulike opplevelser og tanker rundt elevers vansker i sammenheng med migrasjonserfaringer. Der noen lærere satte vansker i sammenheng med traumereaksjoner, satte andre de samme vanskene i sammenheng med språk – i varierende grad. Tilretteleggingen de vektla var derimot noe mer lik, med et fokus på relasjoner, språkopplæring og tett oppfølging. Deltakernes ulike opplevelser av tematikkens rolle i skolen førte likevel med seg forskjeller i måten de møtte atferd og vansker. Dette kan føre til at elever med traumeproblematikk ikke møter bevisstheten tidligere forskning og teori vektlegger som sentral for å unngå videre utvikling av vansker. På den andre siden samsvarer mye av det deltakerne la vekt på med viktige aspekter i skissert traumeteori. Studien tydeliggjør kompleksiteten og usikkerheten innen tematikken. Skolen står ovenfor en utfordrende oppgave i å skulle oppdage og hjelpe elevene studien retter seg mot. Lærerne vektla en elevsentrert tilnærming for å imøtekomme denne utfordrende oppgaven.
dc.description.abstractPrevious research within migration and mental health indicates that migration can include both a risk factor and a factor of protection. Studies that revolve around adults and mental health show that experiences before, during and after migration can consist of risk factors. Research that addresses children and youth show the same tendency, where trauma experiences and school-related difficulties, among other things, may pose a risk for emotional difficulties. In addition, there are notable statistics on the number of children and youth who have experienced trauma in general. This project aims to shed light on how the teacher experiences migration effects school life, with a focus on migration-related trauma. Interviews and a following thematic analysis have been used in an attempt to answer the question “How do teachers experience that migration-related trauma affects life in school?”. The project´s empirical data and analysis have shown different experiences and thoughts about students´ difficulties in migration experiences. Some teachers placed difficulties in facing trauma reactions; others placed the same difficulties regarding language – to varying degrees. The facilitation in focus, on the other hand, was somewhat more similar. Relationships, language training and offering steady support and consideration, seem to be at the centre of the teachers practise. The participants´ different experiences nevertheless lead to some differences in how they encountered behaviour and difficulties. This difference may lead to students missing out on the awareness that previous research and theory on migration-related trauma emphasise as central to avoid further development of difficulties. On the other hand, much of what the participants emphasised correspond with essential aspects of outlined trauma theory. However, the project clarifies the complexity and uncertainty within the topic. The school faces a challenging task in discovering and helping students with migration-related trauma. To meet this challenge, the teachers emphasized a student-centred approach.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAtferd på mange språk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record