Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.advisorHaugan, Jan Arvid
dc.contributor.authorHolberg, Maiken
dc.date.accessioned2021-09-28T17:41:34Z
dc.date.available2021-09-28T17:41:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79273327:58160548
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784754
dc.description.abstractDenne masteroppgaven består av to deler – en forskningsartikkel og en artikkelkappe. Første del er artikkelkappen, som gir en bred redegjørelse av teoretisk rammeverk, drøfting av metodiske fordeler og ulemper, og drøfting av forskningshypotesene. Andre del er selve forskningsartikkelen, som inneholder redegjørelse av teori og metodiske drøftinger, samt en presentasjon av studiens resultater. Resultatene fra analysene er blitt drøftet i lys av det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for studien. Det kvantitative datamaterialet benyttet i denne studien er fra forskningsprosjektet «Livet i skolen», som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet og Trøndelag fylkeskommune. Utvalget består av 2529 elever ved 13 skoler i det som tidligere var Sør-Trøndelag kommune. Formålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt opplevd lærerstøtte kan ha betydning for variasjonene i jenter og gutters karakterer i henholdsvis norsk, matematikk og engelsk. Resultatene fra studien kan tyde på at lærerstøtte har en relativt svak betydning for begge kjønn i alle de tre fagene. I norsk er betydningen av opplevd lærerstøtte lik for begge kjønn. I matematikk har opplevd lærerstøtte større betydning for jenter enn for gutter, mens i engelsk har opplevd lærerstøtte signifikant betydning kun for guttene. Resultatene er noe overraskende i forhold til tidligere litteratur og forskning som i stor grad finner at jenter både oppsøker og får større utbytte av støtte enn gutter. I tillegg er sammenhengen mellom lærerstøtte og skoleprestasjoner i denne studien å regne som ganske svak, noe som skiller seg fra tidligere forskning som finner en sterk korrelasjon mellom variablene.
dc.description.abstractThis master thesis consists of two parts – a research article and a binding article. The first part is the binding article. This part gives a wide overview of the theoretical framework, a discussion of the methodical advantages and disadvantages, and also a discussion of the research hypotheses. The second part is the research article. This part contains a bit more of the theoretical framework, methodical discussions and a presentation of the results of the study. The results have been discussed with the theoretical framework in mind. The quantitative data material used in this study is from the research project called “Livet i skolen”. This is a collaborative project between NTNU and Trøndelag county. The sample consist of 2529 students at 13 schools in Sør-Trøndelag municipality. The purpose of this study has been to research whether experienced teacher support can affect girls’ and boys’ grades in the subjects Norwegian writing, mathematics, and English writing. The results suggest that experienced teacher support has a relatively small effect for both genders in all the subjects. In Norwegian writing, the effect of teacher support is similar for both genders. In mathematics, experienced teacher support influences girls’ grades more so than for boys. In English writing, experienced teacher support had no significant effect for girls, however for boys there was a small effect. The results are somewhat surprising considering previous literature and research which suggest that girls both seek and have greater yield from support compared to boys. Also, the correlations between experienced teacher support and school achievement in this study is rather small. This is also in contrast to previous literature and research which finds a stronger correlation between the two variables.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvantitativ studie av lærerstøttens betydning for jenter og gutters skoleprestasjoner i norsk, matematikk og engelsk.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record