Show simple item record

dc.contributor.advisorLyngmo, Vera Rolfine Fryd
dc.contributor.authorNervik, Aurora Holm
dc.date.accessioned2021-09-28T17:40:30Z
dc.date.available2021-09-28T17:40:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:69790081:13617074
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784733
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Problemstilling: Hva slags betydning kan det nonverbale språket ved bruk av speiling, kongruens og aktiv lytting ha for rådgivningsrelasjonen? Metode: For å undersøke denne problemstillingen har jeg valgt å bruke en kvalitativ metode i form av litteraturstudie. Litteraturen jeg har brukt har kommet fra forskningsartikler og fagbøker. Teori: Først vil jeg presentere en del studier om relasjon og relasjonskompetanse, med spesielt fokus på speiling, kongruens og aktiv lytting. Deretter går jeg inn på studier omkring nonverbal kommunikasjon, med spesielt fokus på kroppsspråk. Drøfting og avslutning: Jeg har på grunnlag av de studier jeg fant omkring relasjon, relasjonskompetanse og nonverbalt språk diskutert de opp mot hverandre illustrert gjennom verktøyene speiling, kongruens og aktiv lytting, og sett hva slags betydning det nonverbale språket kan ha i en rådgivningsrelasjon. I utøvelsen av faget som rådgiver er det viktig å vite og ha en bevissthet om hvordan man bruker det nonverbale språket og hvilken betydning den kan ha for relasjonen til rådsøker. Forskningen viser at det nonverbale språket har stor betydning for rådgivningsrelasjonen. Om man kan klare å skape, vedlikeholde og avslutte en relasjon på en hensiktsmessig måte er avhengig av en profesjonell bevissthet om bruken av det nonverbale språket.
dc.description.abstractAbstract Research question: What kind of meaning may the nonverbal language have by the use of mirroring, congruence and active listening for the counseling relationship? Method: To investigate this problem, I have chosen to use a qualitative method in the form of a literature study. The literature I have used has come from research articles and textbooks. Theory: First I will present a number of studies on relationship and relationship competence, with special focus on mirroring, congruence and active listening. Then I go into studies on nonverbal communication, with a special focus on body language. Discussion and conclusion: On the basis of the studies I have found about relationship, relationship competence and nonverbal language, I have discussed them against each ofther illustrated through the tools mirroring, congruence and active listening, and seen what kind of meaning the nonverbal language may have in a counseling relationship. In practise of the subject as a counselor, it is important to know and have an awareness of how to use the nonverbal language and what kind of significance it may have for the relationship with the counselor. Research shows that the nonverbal language is of great importance for the counseling relationship. Whether you can manage to create, maintain and end a relationship in an appropriate way depends on a professional awareness of the use of the nonverbal language.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHva slags betydning kan det nonverbale språket ved bruk av speiling, kongruens og aktiv lytting ha for rådgivningsrelasjonen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record