Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Øyvind
dc.contributor.authorNubdal, Ida Amalie
dc.date.accessioned2021-09-28T17:39:27Z
dc.date.available2021-09-28T17:39:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53268456:37063050
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784704
dc.description.abstractDenne masteroppgaven belyser tilrettelegging for traumatiserte elever i grunnskolen. Formålet med oppgaven var å få innsyn i PP-rådgiveres erfaringer og refleksjoner knyttet til arbeid med denne elevgruppen. Utgangspunktet for studien er problemstillingen: Hva er forståelsen av, de største utfordringene, samt hva anses som viktigst i arbeidet med tilrettelegging for traumatiserte elever i grunnskolen? Dette besvares gjennom en kvalitativ intervjustudie. Det ble gjennomført to semistrukturerte gruppeintervju av fire PP-rådgivere med minimum fem års arbeidserfaring. Undersøkelsen viser til at traumer som følge av omsorgssvikt medfører store konsekvenser for barnets utvikling, spesielt når det gjelder relasjon og regulering. I arbeid med tilrettelegging for disse elevene i skolen, viser undersøkelsen at forutsigbarhet, voksenrollen og godt samarbeid mellom virksomheter og fagpersoner er sentrale faktorer for å lykkes i arbeidet med god tilrettelegging. Mangel på kunnskap om traumer blant skoleansatte påpekes som en markant utfordring i arbeidet med tilrettelegging. Videre viser undersøkelsen at i mange tilfeller er det utfordrende å få grep om historien som ligger til grunn for traumene. Dermed blir det vanskelig å se bak barnets utfordrende atferd, og forstå den som en følge av traumer. Undersøkelsen viser videre til uro og utagering som gjennomgående atferd hos disse barna, og det settes i den forbindelse spørsmålstegn ved ADHD-diagnosen. Funnene peker også
dc.description.abstractThis master thesis examines the facilitation for traumatized pupils in primary school. The purpose of the assignment was to gain insight into educational psychological counselors’ experiences and reflections on the topic. The research question is: What is the understanding of, the biggest challenges, and what is considered most important in the work of facilitating traumatized pupils in primary school? This is answered through a qualitative interview study. Two semi-structured group interviews were conducted by four educational psychological counselors with at least five years of experience. The data indicates that trauma due to neglect of care has major consequences of the child’s development, especially regarding to relationship and regulation. It further finds that predictability, the role of adults and good collaboration between agencies and professionals are key factors of success in good facilitation for this group of pupils. Lack of knowledge about trauma among the teachers in school, is pointed out as a significant challenge in the work with facilitation. Furthermore, the survey finds that in many cases it is challenging to get a grip on the history that underlies the traumas. This makes it difficult to see behind the child’s challenging behavior and to understand it as effect of trauma. The study also refers to anxiety and exploitation as the behavior of these children, and the ADHD diagnosis is criticised. The study also points to challenges related to clarification of roles within the interdisciplinary collaboration.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAlt handler om å etablere trygghet – er du til å stole på?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record