Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRoald, Gunhild Marie
dc.contributor.authorNilsen, Joakim Østbye
dc.date.accessioned2021-09-28T17:38:05Z
dc.date.available2021-09-28T17:38:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57984488:15513890
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784673
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne studien retter fokuset mot hva arbeidsgivere ser etter og vektlegger i et jobbintervju, og videre hva disse funnene kan lære oss, sett i et karriereveiledningsperspektiv. Studiens problemstilling lyder slik: Hva er det arbeidsgiver ser etter og vektlegger i et jobbintervju? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført fire kvalitative forskningsintervju med grunnskolerektorer for å få innblikk i tematikken fra en arbeidsgiverposisjon. Studiens funn får frem at det er en rekke elementer som arbeidsgiver ser etter i et jobbintervju – både noe man som arbeidssøker kan forberede seg på, men også andre elementer som er utenfor arbeidssøkerens kontroll. Funnene fra intervjuene har blitt delt inn i fire hovedkategorier. Den første hovedkategorien er Arbeidssøkers profesjonalitet, som igjen består av tre underkategorier: Arbeidssøkers forberedthet, At arbeidssøker er skjerpet og frempå, og At arbeidssøker fremstår som ekte og genuin. Herunder kan det nevnes som gunstig at arbeidssøker innhenter informasjon om bedriften før intervjuet, og har med ulike papirer, slik som CV og attester, til selve intervjusituasjonen. I intervjusituasjonen bør arbeidssøkeren gi et fast håndtrykk, holde øyekontakt underveis i samtalen og stille spørsmål til arbeidsgiver. Det kommer også frem at arbeidssøker bør kle seg anstendig og generelt være stelt i intervjusituasjonen. Arbeidssøkeren bør også uttrykke sin motivasjon for stillingen i intervjuet, samt å fremstå med en ærlighet i samtalen. Den andre hovedkategorien er At arbeidssøker deler bedriftens verdi og visjoner, da det kommer frem at arbeidsgiver legger vekt på at ansatte skal dele bedriftens verdisyn. Den tredje hovedkategorien har fått navnet Arbeidssøker må tørre å vise seg frem. Dette kan eksempelvis bli gjort gjennom å ta ordet, ha en «egendrive» i samtalen og å få frem egenskaper om seg selv. Den fjerde og siste hovedkategorien er Det må kjennes rett. Denne kategorien får frem at arbeidsgiverens magefølelse og relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidssøker er faktorer som vektlegges i jobbintervjuet. Det presenteres teorier og litteratur jeg opplever er relevante for funnene som er gjort. I tillegg til å vise til hvor jobbintervjuet befinner seg i rekrutteringsprosessen får teorien frem ulike faktorer som kan spille inn i et jobbintervju. Deretter har jeg med utgangspunkt i studiens problemstilling drøftet funnene opp imot studiens teoretiske utgangspunkt. Her kommer det frem at mine funn i stor grad er med på å forsterke allerede eksisterende teori på feltet. Totalt sett kan studien fungere som et hjelpemiddel for både karriereveiledere, rekrutterere og arbeidssøkere, i tillegg til å bidra med et tidsriktig bidrag til teorien på området.
dc.description.abstractThis study addresses what employers are looking for and emphasizes in a job interview, and further what these findings can teach us, from a career guidance perspective. The study’s research question sounds: What is the employer looking for and emphasizing in a job interview? To answer this, I conducted four qualitative research interviews with primary school principals, to gain insight about the topic from the employer position. The study findings reveal that there are a several elements the employer is looking for in a job interview – both things a work applicant can prepare for, but also elements that are outside of the work applicant´s control. The findings from the interviews have been divided into four main categories. The first category is The work applicant´s professionalism, which consist of three sub-categories: The work applicant´s readiness, that the work applicant is focused and active, and that the work applicant appears authentic and genuine. It can be mentioned that it is beneficial for the work applicant to obtain information about the company before the interview, and bring various documents, such as CV and certificates, to the interview situation. In the interview situation, the work applicant should have a firm handshake, keep eye contact during the conversation and ask questions to the employer. It also appears that the work applicant should dress decently in the interview situation. The work applicant should also express her or his motivation for the position in the job interview, as well as to appear with honesty in the interview. The second category is That the work applicant shares the company´s values and vision, as it appears that the employer emphasizes that employees should share the company´s core values. The third category has been named The work applicant must dare to self-promote. This can be done, for example, by speaking up, initiating conversation and sharing characteristics about oneself. The fourth and last category is It has to feel right. This category shows that the employer´s gut feeling and the relationship between the employer and the work applicant are factors that are emphasized in the job interview. I present theories and literature I experience relevant to the findings made in this study. In addition to pointing out where the job interview is placed in the recruitment process, the theory brings out various factors that can influence a job interview. Then, based on the research question, I have discussed the findings up against the theoretical point of view. Here it appears that my findings to a large extent is contributing to reinforcing already existing theory in the field. Overall, the study can serve as a tool for career counselors, recruiters and work applicants, as well as making a timely contribution the theory in the field.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEn kvalitativ studie av hva arbeidsgivere legger vekt på i et jobbintervju
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel