Show simple item record

dc.contributor.advisorSaur, Ellen
dc.contributor.authorSolberg, Malin
dc.date.accessioned2021-09-28T17:37:56Z
dc.date.available2021-09-28T17:37:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53268456:35402634
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784666
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er elever i barneskolen med sosiale og kommunikative vansker, og hvordan disse elevene blir inkludert i lek. Her skal jeg derfor se på hvordan de voksne i skolen tilrettelegger for at elevene med disse vanskene blir inkludert i lek med medelever. Videre tar oppgaven for seg hvordan medelever bidrar til inkludering og hvordan elevene med de aktuelle vanskene selv tar initiativ til å bli med i lek. All data er samlet inn på en og samme skole, hvor jeg har intervjuet fire miljøpersonell som jobber med, eller har erfaring med å jobbe med elever med sosiale og kommunikative vansker. Under intervjuene var derfor fokuset å få frem deltakernes erfaring rundt inkludering av elever med nevnte vansker. Resultatene viser at inkludering er noe som må jobbes mye med, ja, nesten hver dag. Dette fører til et inkluderende miljø, hvor elevene med sosiale og kommunikative vansker blir godtatte og får være med i leken. Et av hovedfunnene fra intervjuene omhandler derfor voksenrollens viktighet i forhold til å inkludere elevene med de aktuelle vanskene. Den voksne har en vesentlig rolle for å se hvert enkelt individ, skape åpenhet, bygge gode relasjoner, tilrettelegge for mestring, kartlegge og veilede elevene i leken. Deres rolle ligger dermed både hos elevene med sosiale og kommunikative vansker, hos medelevene, men også hos foreldrene og foresatte for å skape åpenhet og toleranse. Det er med andre ord mange elementer som spiller inn for å skape et miljø der alle elever blir inkludert i lek. I tillegg til voksenrollen ble også elevene med de aktuelle vanskenes initiativ og strategier for å bli med i lek, mye omtalt. Her kom det frem at de hadde et litt annet uttrykk, og forsøkene på å bli med i lek var mer keitete. Her også spiller den voksne en viktig rolle som veileder både for elevene med de aktuelle vanskene men også for medelever. Det trekkes også frem ulike utfordringer med inkluderingen av elever med slike vansker. I drøftingen av empirien går jeg i dybden av det som er nevnt over, og som jeg ser som studiens hovedfunn. Som en rød tråd gjennom hele funnkapittelet og drøftingen går også dette med individualitet, altså at hvert barn er forskjellig og at den voksne alltid må tilpasse seg selv og tiltak ut fra dette.
dc.description.abstractThe topic for this master’s thesis is about pupils in primary school who has social and communicative difficulties. Here I want to see how these pupils are being included in play with their classmates. My main focus with this topic is to find out how the teachers facilitates inclusion for this specific group of pupils. I also want to see how classmates include these pupils in play, and how the pupils with this type of difficulties themselves work to be included. All data for this thesis is gathered at the same Norwegian school. Here I have interviewed four teachers who work specifically whit pupils who has difficulties with social codes and communication with others. In each interview my main focus was to extract the contestants experience from their work with including the pupils in this specific group, in play with their classmates. The results show that inclusion is something that needs to be worked on almost every day. This is what leads to an inclusive environment, where pupils with social and communicative difficulties also are being included in children’s play at elementary school. One of the main findings from the interviews show the important role the teachers has to make sure the pupils in question are being included. The teacher´s role is to make sure that every individual pupil´s need is being covered, create openness amongst the children and the parents, create good relations between the different pupils and also between pupil and teacher, facilitate mastery and guide the pupils in their play. This means there are a lot of components that needs to be in place to make an inclusive environment for every pupil. In addition of the teacher´s important role in making this happen, the contestants also discussed the initiatives and strategies the pupils in this specific group of difficulties used to join in on classmates play. These initiatives and strategies were described to be a bit strange, which lead to classmates being a bit skeptical and wary of playing with these children. This is highlighted as one of many challenges’ classmates can meet when including the pupils in question in their play. In the discussion of this thesis I will go in depths of what I see as my main findings, as mentioned above. As a running theme throughout the findings chapter as well as the discussion, is individuality. That each pupil is different from each other, and because of that need different treatment and facilitation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInkludering i lek av elever med sosiale og kommunikative vansker
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record