Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Kari
dc.contributor.authorFornes, Trine
dc.date.accessioned2021-09-28T17:37:50Z
dc.date.available2021-09-28T17:37:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53268456:24225933
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784664
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode for å besvare problemstillingen hvordan førsteklasselærere arbeider for å skape et inkluderende læringsmiljø, med vekt på elever som viser utagerende problematferd? For å oppnå en dypere forståelse av oppgavens tema er det valg å benytte intervju for å samle inn datamateriale. Jeg ønsket å få innsikt i hvordan lærere i 1.klasse arbeider med å skape et godt inkluderende læringsmiljø for alle elever. Utvalget i denne studien består av to førsteklasselærere med forskjellig arbeids og yrkesbakgrunner. Funnene i denne studien tyder på at førsteklasselærene aktivt jobber med å skape et godt læringsmiljø hvor elevene er en del av fellesskapet, hvor de gir uttrykk for en felles forståelse for hva inkludering handler om. De viser en forståelse for at skolesystemet kan være utfordrende for skolestartere og viser både et individ og et systemperspektiv på problematferd. Førsteklasselærene er opptatt av å se elevens forutsetninger og behov i førsteklasse, hvor relasjon er en viktig inngangsport til dette arbeidet. De jobber med å skape et godt inkluderende læringsmiljø for alle elever ved å sørge for at elevene skal kjenne tilhørighet, anerkjennelse og mestring. De erfarer at skolestartere som viser utagerende problematferd vil vinne på å ta del i et læringsfellesskap med andre elever, både sosialt og faglig.
dc.description.abstractIn this master thesis have I used qualitativ research method to answer the question how first-class teachers work to create an iclusiv leraning environment, with emphasis on students who exhibit outstanding problem behavior? In order to gain a deeper understadning of the topic, i have used qualitative interview for collecting data. I wanted to gaun insigt into how first-grade teacher work to create a good inclusiv learning environment for all students. The sampel of this study is based on interviews with 2 first-class teachers, whit different work and professional backgrounds. Findings show that teachers are actively workning to create a good learning environment where students are part of the communitu, wher the teachers express a common understanding of what inclusin is all about. They show an understanding that the school system can ble challenging for students in first class. Teachers show both an indivual and a system perpectiv on porblem behavior.The first-grade teachers has been dedicated to se students precinditions and needs, where relatiosship is an importent factor to this work. They work to create a good inclusiv learning environment for all students by ensuring that the students feel affiliation, recongniton and mastery.The find that student in first grad who exhibit challenging problem behevior will benefit from praticpating in learning communitu whit other students, both sociallyl and academically.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title1. Klasselæreres arbeid med et inkluderende læringsmiljø
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record