Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugan, Jan Arvid
dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.authorRonesen, Malin
dc.date.accessioned2021-09-28T17:37:10Z
dc.date.available2021-09-28T17:37:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53268456:14846137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784648
dc.description.abstractLekser er et omdiskutert tema både innen forskning og i samfunnsdebatten. Det finnes flere studier som ser på mulige effekter av lekser på læring, motivasjon, stress og familieliv, men resultatene spriker veldig. I noen studier finner man at lekser har betydning for faglige prestasjoner og i andre studier finner man ingen effekt for faglige prestasjoner. Det finnes heller ikke studier som undersøker hvordan en utfasing av lekser vil påvirke samarbeidet mellom skole og hjem. Hensikten med denne oppgaven er å belyse mulighetene og utfordringene foresatte opplever at de står ovenfor i en leksefri skole. Følgende problemstilling ligger til grunn for studien: Hvilke muligheter og utfordringer opplever foresatte at en leksefri hverdag gir for å følge opp deres barns faglige utvikling? For å belyse denne problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Jeg har intervjuet en gruppe bestående av 6 foresatte ved en av de leksefrie skolene som deltar i Trondheim kommunes forsøk «Lekser i skolen» i skoleåret 2019/20. I utgangspunktet skulle jeg utføre fire fokusgruppeintervju; to intervju med foresatte ved leksefrie skoler og to intervju med lærere ved leksefrie skoler. På grunn av situasjonen rundt COVID-19 ble bare ett av intervjuene gjennomført. I analysen av datamaterialet er det utviklet fire kategorier som belyser foresattes refleksjoner om en leksefri hverdag. Kategori (1) Leksers funksjon, som danner et grunnlag for videre tolkning og drøfting av det de foresatte anser som mulighetene og utfordringene i en leksefri skole. Kategori (2) Leksefri skoles muligheter, beskriver de foresattes positive forventninger og erfaringer med en leksefri skole. Kategori (3) Leksefri skoles utfordringer, beskriver bekymringer som har oppstått hos de foresatte ettersom skolen er leksefri. Kategori (4) Gjenværende kommunikasjonskanaler i en leksefri skole beskriver hvordan de foresatte opplever samarbeidet rundt barnets faglige utvikling i en leksefri skole, samt hvilke forutsetninger de mener bør legges til grunn for at dette samarbeidet skal kunne fungere i framtiden. De foresatte uttrykker seg prinsipielt positive til å fase ut leksene fra skolens virksomhet. De beskriver flere muligheter og positive forventninger rundt selve fenomenet leksefri slik som at en leksefri skolehverdag kan føre til mindre stress og konflikter i familielivet. Ut ifra uttalelsene, tolker jeg det som at de foresatte dog finner flere utfordringer med leksefri skole. Bekymringene deres omhandler i stor grad kommunikasjon mellom skole og hjem, muligheter for oppfølging av barnas faglige utvikling, mengdetrening for å sikre faglig utvikling, samt medvirkning i skolens og kommunens beslutningsprosesser. Dersom fremtidens norske skole er leksefri, anser jeg det som avgjørende at man legger noen føringer for hvordan man kan erstatte leksers funksjoner for å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole. Målet for denne studien er derfor å bidra til forskningsbasert kunnskap om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for et velfungerende samarbeid i en leksefri skole.
dc.description.abstractHomework is a heavily disputed topic, both within research, but also in the public debate. There are several research reports regarding the effect of homework in relation to achievement, motivation, stress and family life. However, the results of this research are varied. Some studies suggest that homework has effect on academic achievement, while others do not. As far as I know, there are no present research regarding the effects of removing homework in relation to the collaboration between the school and parents. The purpose of this thesis is therefore to explore what opportunities and challenges parents of children in homework-free schools experience. The following research question will be addressed; What possibilities and challenges does parents experience in a homework-free environment in regard to collaborating towards their child’s academic achievement? To answer this question, I have chosen a qualitative methodology. In total, I planned on conducting four group interviews. Two interviews with parents, as well as two interviews with teachers. All four of these groups were to be in connection with a homework-free school. Due to the situation regarding COVID-19, only one of the planned interviews were completed. A group interview consisting of six parents with relation to one of the two homework-free schools. In an attempt to answer my research question, I developed four categories during the analysis of my data. Category (1) The functions of homework, which creates a basis for further discussion regarding the possibilities and challenges the parents experience in a homework-free school environment. Category (2) The possibilities of a homework-free school, describes the positive expectations and experiences of the parents. Category (3) The challenges of a homework-free school, describes the parents’ concerns regarding their homework-free school experiences. Category (4) The remaining channels of communication in a homework-free school, describes how the parents experience the collaboration regarding their child’s academic achievements in a homework-free school. It also discusses the fundament needed in order to achieve a working collaboration in a homework-free school. The parents express themselves as positive to the concept of having the school be homework-free and describes several possibilities and positive expectations. For example, they believe a homework-free school can result to less stress and conflict within the family. However, the parents seem to see more challenges regarding a homework-free school. Their concerns did to a large degree concern the following factors; communication, following-up on their children, repetitions, and involvement. If the future Norwegian school is homework-free, I consider it necessary to describe how one could replace the functions homework serves, in order to secure a working relationship between the school and parents. The aim of this study is therefore to contribute to research-based knowledge regarding how one can secure a well working collaboration between parents and teachers in a homework-free school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamarbeid om faglig utvikling i en leksefri skole - Muligheter og utfordringer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record