Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhild
dc.contributor.authorRoli, Nina Grande
dc.date.accessioned2021-09-28T17:36:38Z
dc.date.available2021-09-28T17:36:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53268456:16737579
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784632
dc.description.abstractGjennom fagfornyelsen, får lærere et tydelig mandat knyttet til elevenes sosiale og emosjonelle læring. Dette er nært knyttet til psykisk helse, som nå blir en tydelig oppgave for lærere i norsk skole. Det foreligger relativt lite forskningsbasert kunnskap om hvordan lærere på best mulig måte kan arbeide med psykisk helsefremmende arbeid, og i denne studien har fokus vært rettet mot lærernes refleksjoner. Studiens problemstilling ble belyst gjennom to forskningsspørsmål knyttet til læreres forståelse for begrepet psykisk helse og hvilke behov lærere har for å kunne realisere sitt potensial i det psykisk helsefremmende arbeidet. Dette ble undersøkt gjennom kvalitative intervju med fem lærere som arbeider på småtrinnet. Hovedfunn i denne studien er at lærere mener at de har et stort potensial i arbeidet med elevenes psykiske helse. De intervjuede lærerne bygger sin forståelse av psykisk helse på ulike element som vi finner igjen i teoretiske definisjoner av begrepet. Dette tyder på at de stort sett har en god forståelse for psykisk helsebegrepet. Studiens funn bekrefter tidligere forskning, som viser at lærere gir uttrykk for at de ikke har tilstrekkelig kompetanse knyttet til psykisk helse. Basert på resultatene i studien, mener jeg at det vil være viktig å reflektere rundt hvilken plass psykisk helse skal ha i fremtidens lærerutdanning, og hvilke videre- og etterutdanningsmuligheter som skal tilbys lærere. Min forståelse er at dette kan bidra til at lærere føler seg rustet til å realisere intensjonene i læreplanen, knyttet til elevenes psykiske helse. I tillegg til et behov for mer kompetanse, tyder funn i studien på at lærere har behov knyttet til autonomi og tilhørighet. I den forbindelse vektlegges tilstrekkelig tid og ressurser, kollegasamarbeid, støtte fra ledelsen og skolehelsetjenesten, noe som også vektlegges av andre lærere i andre studier. Dette mener jeg er betydningsfulle funn for lærerens arbeid med psykisk helse, da lærerens opplevelse av kompetanse, autonomi og tilhørighet, vil ha betydning for deres motivasjon, prestasjon og trivsel (Deci & Ryan, 2000). Videre er et sentralt funn at lærere betrakter en god relasjon mellom lærer og elev som svært sentralt i det psykisk helsefremmende arbeidet i skolen. Dette kan ses i sammenheng med forskning, som viser at kvaliteten på lærer-elev-relasjonen er av stor betydning for den psykiske helsen til elevene.
dc.description.abstractThrough «fagfornyelsen», teachers receive a clear mandate related to pupils' social and emotional learning. This is closely related to mental health, which now becomes a clear task for teachers in Norwegian schools. There is relatively little research-based knowledge on how teachers can work with mental health-promoting work in the best possible way, and in this study the focus has been on teachers' reflections. The thesis question was highlighted through two research questions related to teachers' understanding of the concept of mental health and their needs in order to realize their potential in promotion mental health. This was studied through qualitative interviews with five teachers working at the primary school. The main finding of this study is that teachers believe that they have great potential in working with the students' mental health. The interviewed teachers build their understanding of mental health on various elements that we find in theoretical definitions of the term, and my understanding is that they generally have a good understanding of the concept of mental health. The study's findings confirm previous research, showing that teachers indicate that they do not have sufficient competence related to mental health. Based on the results of the study, I think it will be important to reflect on what place mental health should have in teacher's education and what further education opportunities should be offered to teachers. My understanding is that this can help teachers feel equipped to realize the intentions related to students' mental health. In addition to a need for more competence, findings in the study suggest that teachers have a need for autonomy and belonging. In this context, sufficient time and resources, colleague collaboration, support from the school management and the school health service are emphasized, which is also emphasized by other teachers in other studies. These are important findings for the teacher's work on mental health, because experience of competence, autonomy and belonging will have a positive effect on teacher's motivation, achievement and well-being (Deci & Ryan, 2000). Furthermore, a key finding is that teachers find a good relationship between teacher and student is central to the mental health promotion work in the school, which can be seen in the context of research showing that the quality of the teacher-student relationship is of great importance to the mental health of the students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykisk helse i skolen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel