Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.authorJohnsen, Linda Engan
dc.date.accessioned2021-09-28T17:29:10Z
dc.date.available2021-09-28T17:29:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83286640:5073255
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784428
dc.description.abstractDenne studien undersøker elever på 10.trinn sine opplevelser av hvordan faget utdanningsvalg i ungdomsskolen bidrar til å utvikle karrierekompetanse. Studien tar utgangspunkt i karrierekompetanse slik det er beskrevet i Career Management Skills (CMS). Dette perspektivet utgjør rammen for problemstillingen og forskningsspørsmålene. Hensikten med denne studien er å få økt kunnskap om elevenes læringsutbytte i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen. Fra høsten 2020 kom den nye læreplanen i faget med karrierekompetanse som kjerneelement, og den åpner opp for en annen forståelse av karrierelæring hvor verb som å utforske, prøve ut og reflektere er med i beskrivelsen av kompetansemål. Faget foregår på flere læringsarenaer enn i klasserommet, og utprøving er en sentral arbeidsmåte. Dette er en kvalitativ studie, og empirien er hentet fra to fokusgruppeintervjuer av elever på 10.trinn, som gjennom ungdomsskolen har gjort ulike erfaringer i faget utdanningsvalg. Funnene i denne studien gir bekreftelser på at mange av de karriererelaterte aktivitetene som elevene har deltatt på bidrar til å fremme karrierekompetanse. Elevens stemme er et viktig bidrag til kvalitetssikring av arbeidet med karrierelæringen i skolen. Tatt i betraktning at faget utdanningsvalg er elevenes fag, så bør deres stemme også telle med tanke på videreutviklingen av faget.
dc.description.abstractThis study examines students in the 10th grade's experiences of how the subject of educational choice in upper secondary school contributes to the development of career competence. The study is based on career competence as described in Career Management Skills (CMS). This perspective forms the framework for the problem and the research questions. The purpose of this study is to gain increased knowledge about students' learning outcomes in the subject of educational choice in upper secondary school. From the autumn of 2020, the new curriculum in the subject came with career competence as a core element, and it gives a different understanding of career learning where verbs such as exploring, trying out and reflecting are included in the description of competence goals. The subject takes place in more learning arenas than in the classroom, and testing is an important way of working. This is a qualitative study, and the empirical data consists of two focus group interviews of students in the 10th grade, who through upper secondary school have made different experiences in the subject of educational choices. The findings of this study confirm that many of the career-related activities that students have participated in contribute to the advancement of career competence. The student's voice is an important contribution in further developmenet of the career learning in schools. Considering that the subject of educational choice is the students' subject, their voice should also count with regard to the further development of the subject.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKarrierekompetanselæring i ungdomsskolen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel