Show simple item record

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorHandegård, Ann Cathrin Edvardsen
dc.date.accessioned2021-09-28T17:29:00Z
dc.date.available2021-09-28T17:29:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81826667:46643809
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784422
dc.description.abstractAndelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn er betydelig i grunnskolen i Oslo, og skoleåret 2019/2020 hadde 38,3 prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn (Oslo kommune Statistikkbanken, 2021). Ansatte ved de ulike grunnskolene bør, som følge av dette, ha kunnskap om det flerspråklige fagfeltet, for best mulig å tilrettelegge for tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø. I dette prosjektet har jeg undersøkt hva som kan være utviklende og god praksis, når det gjelder å sette inn tiltak og tilrettelegge for flerspråklige elever som har dysleksi. Et mål er at elevgruppen skal få kunnskapsbasert undervisning og opplæring, ut fra den enkeltes spesifikke behov. Problemstillingen som blir belyst er: Hvilke tiltak kan det være hensiktsmessig å implementere for at flerspråklige elever som har dysleksi kan få likeverdig tilgang på det som skal læres? Prosjektets design er utformet og forankret i kvalitativ metode og teori om flerspråklighet, lese- og skriveutvikling, tospråklig avkoding og dysleksi. Det er gjennomført tre dybdeintervjuer av ansatte, på tre barneskoler, som har erfaring med målgruppen. Prosjektet viser at skolene tilpasser og tilrettelegger for de enkelte elevene, og at skolene har kompetanse på fagfeltene. Jeg finner i mindre grad tverrfaglig kompetanse. Å tilhøre et inkluderende klassemiljø med kompetente lærere og spesialpedagoger, ser ut til å være sentrale faktorer for elevenes motivasjon og læringsutsikter. Arbeid rettet mot målgruppen er tidkrevende og svært komplekst, men er særdeles viktig for elevenes helse og mulighet for å lykkes på skolen.
dc.description.abstractAt primary schools in Oslo, the number of multilingual pupils is significant. In 2019/2020, 38.3 percent of the pupils were registered with a minority language (Oslo kommune Statistikkbanken, 2021). Employees at primary schools need to have multilingual competence in order to facilitate adapted classroom instruction in an inclusive learning environment. The project explores the impact of good understanding and practice when it comes to interventions for multilingual pupils with dyslexia. The purpose is to provide research based classroom instructions for the target group, based on the individual’s specific needs. The main question was: Which interventions may be important to implement to ensure multilingual pupils with dyslexia equal access to what is to be learned? The project was designed from qualitative method and theory of multilingualism, reading and writing development, bilingual decoding and dyslexia. Three in-depth interviews have been conducted at three primary schools with employees who have experience with the target group. The schools implement accommodation for pupils with dyslexia. They have competence in different fields but seems to have less competence across the fields. Key factors for pupil’s motivation and learning prospects are to be a part of an inclusive classroom environment with competent teachers and special educators. Work aimed for the target group is time-consuming and very complex, but extremely important for students' health and the opportunity to succeed at school.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFlerspråklige elever som har dysleksi
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record