Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.authorDrågen, Karoline
dc.date.accessioned2021-09-28T17:28:10Z
dc.date.available2021-09-28T17:28:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81826667:23240932
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784398
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å studere den overordnede problemstilling: «Hvilke faktorer i læringsmiljøet har betydning for elevenes indre motivasjon i matematikk?» For å besvare problemstillingen ble de tre følgende forskningsspørsmål utformet: 1. Er det forskjeller på opplevd indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte i matematikk hos gutter og jenter? 2. Er det forskjeller på opplevd indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte i matematikk hos elever med ulikt prestasjonsnivå? 3. Hvor godt predikerer selvoppfatning, lærerstøtte, elevstøtte og karakter indre motivasjon i matematikk? Studien benytter kvantitativ metode med tverrsnittdesign for å belyse forskningsspørsmålene. Spørsmålene i spørreundersøkelsen er hentet fra tidligere forskningsprosjekt. Utvalget er et bekvemmelighetsutvalg som består av 160 respondenter fra 9.trinn. For å undersøke sammenhengen mellom kjønn og indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte, er det benyttet deskriptive analyser og t-test. For å undersøke sammenhengen mellom prestasjonsnivå og indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte, er det benyttet deskriptive analyser og ANOVA-analyser. En hierarkisk regresjonsanalyse ble utført for å undersøke hvor godt selvoppfatning, lærerstøtte, elevstøtte og karakter predikerer indre motivasjon. For å undersøke sammenhenger mellom variablene ble det innledningsvis utført en korrelasjonsanalyse. Funnene i studien viser at det er ingen statistisk signifikante kjønnsforskjeller i opplevd indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte. Funnene viser at elever med ulike prestasjonsnivå opplever indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte ulikt. Hovedtendensen er at elever med under middels prestasjonsnivå (karakter 1-3) har en signifikant lavere opplevelse av indre motivasjon, selvoppfatning, lærerstøtte og elevstøtte enn elever med over middels prestasjonsnivå (karakter 5-6). Elever med middels prestasjonsnivå (karakter 4) har en signifikant lavere opplevelse av indre motivasjon og selvoppfatning enn elever med over middels prestasjonsnivå (karakter 5-6). Den hierarkiske regresjonsanalysen viser at lærerstøtte hadde betydning for elevenes indre motivasjon. Dette er et viktig funn fordi det retter søkelyset mot lærer-elev relasjonens betydning, og at lærere er i posisjon til å styrke elevenes indre motivasjon. Av de utvalgte variablene var det karakter som viste seg å ha størst betydning for elevenes indre motivasjon.
dc.description.abstractThe main purpose of this master's thesis is to study the overall research topic: "Which factors in the learning environment are important for students' intrinsic motivation in mathematics?" To answer the research topic, the following three research questions were developed: 1. Are there differences in perceived intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support and student support in mathematics among boys and girls? 2. Are there differences in perceived intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support and student support in mathematics among students with different levels of mathematic achievement? 3. How well do academic self-concept, teacher support, student support and grades predict intrinsic motivation in mathematics? The study uses a quantitative method and a Cross-Sectional study to shed light on the research questions. The survey’s questions are collected from previous research projects. The sample consists of 160 respondents from 9th grade. To investigate the relationship between gender and intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support and student support, descriptive analysis and t-tests have been conducted. To investigate the relationship between performance level and intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support and student support, descriptive analysis and ANOVA analysis have been performed. Furthermore, a hierarchical regression analysis was performed to examine how well academic self-concept, teacher support, student support and grades predict intrinsic motivation. Prior to the regression analysis, correlation analysis were conducted to explore and examine correlations among the variables. The findings of the study show that there are no statistically significant gender differences in perceived intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support or student support. In addition, the findings reveal that students with different levels of mathematical achievement experience intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support and student support differently. The main tendency in the results show that students with below average achievement level (grades 1-3) report experience of intrinsic motivation, academic self-concept, teacher support and student support significantly lower than students with above average achievement level (grades 5-6). There are also statistically significant differences in intrinsic motivation and academic self-concept between students with an average achievement level (grade 4) and students with an above-average achievement level (grades 5-6). The hierarchical regression analysis shows that teacher support is a predictor of students' intrinsic motivation. This is an important finding because it focuses on the importance of the teacher-student relationship. It also indicates that teachers are in a position to positively influence students' intrinsic motivation. Of the selected variables, grades in mathematics proved to be the strongest predictor for the students' intrinsic motivation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer påvirker ungdomsskoleelevers indre motivasjon for matematikk? En kvantitativ studie.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record