Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorJørgensen, Mari Neuenkirchen
dc.date.accessioned2021-09-28T17:28:01Z
dc.date.available2021-09-28T17:28:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81826667:15465352
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784396
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne ut hvordan et utvalg av erfarne lærere mener man burde arbeide med elever som har dysleksi i grunnskolen. Fokuset var i utgangspunktet på lese- og skriveopplæringen, men det ble tydelig at større strukturer i skolesystemet måtte belyses for å finne helhetlige svar. Jeg har snakket med seks erfarne lærere som alle har spesialpedagogisk bakgrunn og som har arbeidet tett på elever med dysleksi, og dermed tett på problemstillingen. For å svare på problemstillingen ble en kvalitativ forskningsmetode benyttet, gjennom delvis strukturerte fokusgruppeintervju og individuelle intervju. Skolehverdagen til elever og ansatte er komplekst og sammensatt noe som gjorde det hensiktsmessig å anvende en metode som har gode muligheter for fleksibilitet. Funnene i forskningsprosjektet viser at avgjørelser på systemnivå, organisering av undervisning, læreres kompetanse, klassemiljø, tilgangen på undervisningsmateriell og individuelle elev-forskjeller alle er faktorer som bør undersøkes og arbeides med, for å sikre en god opplæring for elever med dysleksi. Tidlig innsats er helt avgjørende for at dyslektiske elever skal få den hjelpen de både trenger, fortjener og har krav på. God kompetanse og forståelse om dyslektiske vansker må sikres inn mot skolene, for at tidlig innsats kan kalles et faktum i denne sammenheng. De erfarne lærerne presenterer gode råd og tips til hvordan man kan arbeide med lese- og skriveopplæring for dyslektiske elever – både i begynneropplæringen så vel som lengre opp i klassetrinnene. Kompensatoriske hjelpemidler, kartleggingsverktøy, tilpasninger og tilrettelegginger i klasserommet, oppsummerer mye av innholdet.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this master’s thesis has been to find out how a selection of experienced teachers think one should work with students who have dyslexia in primary school. The focus was initially on reading and writing education, but it became clear that larger structures in the school system had to be elucidated in order to find holistic answers. I have talked to six experienced teachers who all have special educational backgrounds and who have worked closely with students with dyslexia, thus closely with the problem. To answer the problem, a qualitative research method was used, through partially structured focus group interviews and individual interviews. The everyday school life of students and teachers are complex, which made it appropriate to use a method that has good opportunities for flexibility. The findings of the research project show that decisions at system level, organization of teaching, teachers’ competence, classroom environment, access to teaching materials and individual student differences are all factors that should be investigated and worked on, to ensure good education for students with dyslexia. Early intervention is absolutely crucial for dyslexic students to receive the help they both need, deserve and are entitled to. Good competence and understanding of dyslexic difficulties must be ensured towards the schools, so that early intervention can be called a fact in this context. The experienced teachers present good advice on how to work with reading and writing for dyslexic students – both in the beginner training as well as further up in the class levels. Compensatory aids, mapping tools, adaptation and adaptation in the classroom, summarize much of the content.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Alt tar lengre tid for meg enn for alle andre»
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel