Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStock, Ingrid
dc.contributor.advisorNeumann, Hilde
dc.contributor.authorWermuth, Eva Gullvåg Aasgaard
dc.date.accessioned2021-09-28T17:27:51Z
dc.date.available2021-09-28T17:27:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80372130:23699888
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784391
dc.description.abstractTittel: Bruk av sugerørøvelsen hos personer med funksjonelle stemmevansker. En litteraturstudie om øvelsens evidensgrunnlag. Bakgrunn og formål: Funksjonelle stemmevansker er den vanligste kategorien av stemmevansker, og oppstår ofte hos personer som har store stemmekrav. Dette er en heterogen klientgruppe, og logopeden har tilgang til et stort antall tilnærminger og enkeltøvelser til bruk i sin behandling. Flere av øvelsene tar utgangspunkt i et delvis lukke av ansatsrøret (semi-occluded vocal tract exercises, SOVTE), noe som skal legge til rette for en mer resonant stemme, lettere stemmeføring og en forbedret stemmekvalitet. En SOVT-øvelse som sålangt ikke ser ut til å være så utbredt blant norske logopeder, er sugerørøvelsen. Det finnes lite litteratur om denne øvelsen på norsk, og selv om forskning har stadfestet gunstige effekter av øvelsen, finnes det per dags dato ingen oppsummering som viser evidensen for den hos personer med funksjonelle stemmevansker. Formålet med denne litteraturstudien var derfor å sammenfatte forskningsartikler som har undersøkt effekten av sugerørøvelsen hos personer med funksjonelle stemmevansker, for å gi en helhetlig evidensvurdering på om øvelsen hadde effekt. Problemstillingen var følgende: Hva er evidensgrunnlaget for bruk av sugerørøvelsen hos personer med funksjonelle stemmevansker? Metode: For å finne svar på problemstillingen, ble systematisk litteraturstudie valgt som metode. Gjennom et systematisk søk i de elektroniske databasene PubMed, Scopus, Web of Science og Embase ble relevante forskningartikler identifisert. Disse artiklene ble så vurdert for inklusjon eller eksklusjon basert på forhåndsdefinerte kriterier. På grunn av studienes heterogenitet blir studienes resultater beskrevet gjennom en narrativ syntese. Resultater: Totalt ti forskningsartikler ble inkludert i litteraturstudien. To studier var randomiserte kontrollerte studier som undersøkte bruk av sugerørøvelsen over en lengre periode, mens de øvrige studiene undersøkte umiddelbar effekt. Alle forskningsstudiene viste positive resultater ved bruk av øvelsen hos personer med funksjonelle stemmevansker. Selv om studiene benyttet ulike studiedesign, målemetoder, forskjellig type sugerør og forskjellige utfallsmål, tyder de samlede resultatene på at sugerørøvelsen hadde effekt både på kortere og lengre sikt, og at øvelsen stort sett førte til endringer som er ønskelige i behandling av funksjonelle stemmevansker. Konklusjon: Funnene i denne litteraturstudien tyder på at sugerørøvelsen er et egnet terapeutisk verktøy for personer med funksjonelle stemmevansker. Ettersom klientgruppen er såpass heterogen og øvelsens effekt ser ut til å være avhengig av riktig utførelse, er det avgjørende med individuell tilpassing av type sugerør, varighet på øvelser samt god instruksjon. Det er behov for ytterligere forskning rundt optimal bruk av sugerørøvelsen og flere randomiserte kontrollerte studier som ser på hvilken effekt bruk av øvelsen kan gi på lang sikt.
dc.description.abstractTitle: The effects of straw phonation on functional voice disorders. A literature review. Background and purpose: Functional voice disorders (dysphonia) are the most common category of voice disorders, and often occur in individuals with elevated voice demands. This is a heterogeneous client group, and the speech and language therapist (SLT) has access to a large number of approaches and individual exercises for use in therapy. A number of these exercises are based on a semi-occluded vocal tract (semi-occluded vocal tract exercises, SOVTE), aiming to facilitate a more resonant voice, a decrease of phonatory effort and an improved voice quality. Straw phonation is a SOVT exercise that hitherto is in uncommon use among Norwegian SLTs. There is little literature about this exercise in Norwegian, and although research has confirmed many beneficial effects of the exercise, no review has summarized evidential efficacy in individuals with functional voice disorders. The purpose of this study is therefore to provide a literature review on the effects of straw phonation in individuals diagnosed with functional voice disorders. The research question is: What is the evidence base for the use of straw phonation in individuals with functional voice disorders? Method: A systematic literature review was carried out in order to answer the research question. A systematic search was performed in the electronic databases PubMed, Scopus, Web of Science and Embase, and relevant research articles were identified. These articles were then assessed for inclusion or exclusion based on predefined criteria. Due to the heterogeneity of the studies, the results are described through narrative synthesis. Results: A total of ten research articles are included in this literature review. Two of the studies are randomized controlled trials that examine the use of straw phonation over a period of time, while the other studies examine immediate effects. All the research studies show positive results in using straw phonation in individuals with functional voice disorders. Although the studies employ different study designs, measurement methods, different types of straws and different outcome measures, the overall results indicate that straw phonation has an effect in both short- and long-term use, and that the exercise mainly led to changes that are beneficial in treating functional voice disorders. Conclusion: The findings in this literature review suggest that straw phonation is a suitable therapeutic tool for individuals with functional voice disorders. Due to the fact that this client group is highly heterogeneous, and the maximum effect of the exercise appears to depend on correct and individualised application, it is crucial that the type of straw, the duration of exercises and all directives are adjusted individually. There is a need for further research on optimal use of straw phonation, and more randomized controlled trials are required which study the long-term effects of straw phonation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av sugerørøvelsen hos personer med funksjonelle stemmevansker. En litteraturstudie om øvelsens evidensgrunnlag.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel