Show simple item record

dc.contributor.advisorRøyrvik, , Emil Andrè
dc.contributor.authorHorne, Martin
dc.date.accessioned2021-09-28T17:26:39Z
dc.date.available2021-09-28T17:26:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:72145750:21930330
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784359
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven har vært organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og innovasjonsarbeid i BKK. Målet har vært å kartlegge, og dermed øke bevisstheten rundt, hvordan organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og innovasjonsarbeidet i BKK ser ut til å fungere i praksis. Denne case-studien har det vært gjennomført med en kvantitativ spørreundersøkelse og en dypere kvalitativ undersøkelse, med strukturerte dybdeintervjuer, for å søke å finne svaret på oppgavens problemstilling; Hva kjennetegner innovasjonsarbeidet, og hvilken betydning har organisasjonsstruktur og organisasjonskultur for tilrettelegging og utvikling av innovasjon i BKK? Resultatene viser kjennetegn på at de kollektive prosessene ikke tjener innovasjonsarbeidet best mulig, der distanse og friksjon i samarbeidsklima mellom innovasjonsselskapet og de andre selskapene ikke bidrar til å bedre dette. Innovasjonsarbeidet preges også av mangel på en felles visjon og overordnede verdier. Samtidig kjennetegnes det av at dedikerte ressurser får tid, fokus og frihet til å bedrive innovasjonsarbeid uten å måtte bekymre seg over eksisterende forretning. Resultatene synliggjør behovet for å jobbe annerledes for å drive med innovasjon. Samtidig fremkommer det et savn av tydelighet i ansvarsområder og rollefordeling i bedriften, og at dette ikke er forankret godt nok. Studien har kartlagt en organisasjonskultur som er på kollisjonskurs mellom den etablerte, eksisterende organisasjonen i BKK, mot innovasjonsselskapet sitt behov for en mer kreativ, dynamisk og innovativ kultur. Avslutningsvis i studien blir det presentert tiltak som kan iverksettes fremover. Nøkkelord: innovasjon, innovasjonsarbeid, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, ambidekstrale organisasjonsstrukturer, den tohendige modell.
dc.description.abstractThe theme for this thesis has been organizational structure, organizational culture and innovation in BKK. The aim has been to map, and thus increase awareness of, how organizational structure, organizational culture and innovation in BKK seem to work in practice. This case study has been conducted with a quantitative survey and a deeper qualitative survey, with structured interviews, to seek to find the answer to the following question; What characterizes the innovation work, and what significance does organizational structure and organizational culture have for facilitating and developing innovation in BKK? The results show that the characteristics of collective processes do not serve the innovation work in the best possible way, where distance and friction in the collaborative climate between the innovation company and the other companies do not contribute to improve this. The innovation work is also characterized by a lack of a common vision and common values. At the same time, it is characterized by the dedicated resources being given time, focus and freedom to conduct innovation work without having to worry about existing business. The results highlight the need to work differently to drive innovation. At the same time, there is a lack of clarity in areas of responsibility and division of roles in the company, and this is not anchored well enough. The study shows an organizational culture that is on a collision course between the established, existing organization in BKK, against the innovation company's need for a more creative, dynamic and innovative culture. At the end of the study, measures are presented that can be implemented in the future. Keywords: innovation, innovation work, organizational structure, organizational culture, ambidextral organizational structures, the two-handed model.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn organisatorisk blekksprut? En studie av innovasjonsstruktur og kultur i et energiselskap
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record