Show simple item record

dc.contributor.advisorDons, Carl Fredrik
dc.contributor.advisorValenta, Anita
dc.contributor.authorBjoraa, Katharina
dc.contributor.authorSøberg, Liv Habberstad
dc.date.accessioned2021-09-28T17:24:38Z
dc.date.available2021-09-28T17:24:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:64504929:11722910
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784306
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHøsten 2020 innføres en ny læreplan. Nytt med fagfornyelsen, er innføringen av kjerneelementer i alle fag. Kjerneelementene beskriver hva som er det viktigste man skal lære i faget, og utforsking og problemløsing er et av kjerneelementene man finner i faget matematikk. Når en ny læreplan skal innføres er læreren kanskje den aller viktigste brikken for at intensjonene i planen blir oppfylt. Formålet med studien vår har vært å få bedre innsikt i hvilke faktorer lærere mener skal til for å omsette intensjonene i den nye læreplanen til praksis, og lykkes med utforsking og problemløsing i matematikkundervisningen, samt hva de opplever som begrensende faktorer. Studiens problemstilling er: Når læreplan møter praksis - Matematikklæreres opplevelser av muligheter og utfordringer ved gjennomføring av ny læreplan i matematikk og kjerneelementet utforsking og problemløsing. I studien ble det benyttet kvalitative intervjuer som metode for datainnsamling. Vi intervjuet fire matematikklærere fra ungdomstrinnet, hvorav to har funksjonen lærerspesialist i matematikk. Datamaterialet ble analysert induktivt med utgangspunkt i tematisk analyse, med mål om å få et best mulig bilde av lærernes livsverden – deres egne tanker om utfordringer og muligheter med den nye læreplanen. Med utgangspunkt i vår empiri og teori om læreplaner, implementering og læreres utvikling av praksis, har vi gjennom analysen og drøftingen forsøkt å bedre forstå lærernes opplevelser. Vi har også sett på våre funn i lys av tidligere forskning som tar for seg hvilke erfaringer man har fra før med å ta i bruk nye læreplaner, hvordan kompetanseutvikling i skolen skjer, og forskning rundt bruk av utforsking og problemløsing i matematikkfaget. Resultatene fra studien viser at lærerne stort sett er positive til innføringen av en ny læreplan i matematikk. For å undervise i tråd med kjerneelementet utforsking og problemløsing, mener alle at de i noen grad må endre undervisningspraksis og at det må legges til rette for at en slik endring skal kunne finne sted. Våre hovedfunn er:  Å arbeide med utforsking og problemløsing omtales hovedsakelig som positivt for elevene  Lærerne opplever det som utfordrende å endre undervisningspraksis  Sluttvurderingen har påvirkning på undervisningen Lærerne opplever at mange elever blir motiverte og opplever mestring når de jobber med utforsking og problemløsing, samtidig er denne måten å jobbe på mer tidkrevende for lærerne. Lærerne uttrykker spesielt et sterkt behov for at det settes av tid til et utviklende fagsamarbeid, slik at de kan utvikle og planlegge utforskende og problembasert undervisning, som vil fremme elevenes læring. Dette vil kreve en ledelse som både støtter lærerne og setter av tid for at et slikt samarbeid skal kunne finne sted. Lærerne gir også uttrykk for at eksamen er med på å styre innholdet i undervisningen. Dersom endringene som er gjort i læreplanen og innføringen av kjerneelementene ikke gjenspeiles i eksamensoppgavene, mener lærerne det vil påvirke i hvilken grad gjennomføringen av ny læreplan i matematikk vil lykkes.
dc.description.abstractIn the fall of 2020, a new curriculum will be introduced. The new curriculum introduces core elements in all subjects which describe the most important things to learn in the subject. Inquiry and problem solving is one of the core elements found in the subject mathematics. When a new curriculum is presented, the teacher plays an important part in fulfilling the intentions of the subject renewal. The purpose of our study has been to gather better insight into what factors teachers believe are needed to convert the intentions of the new curriculum into classroom practice, how to succeed in inquiry and problem solving when teaching mathematics, as well as what they experience as limiting factors. Our study’s problem is: When curriculum meets practice – Mathematics teachers’ experience of possibilities and challenges in implementing a new curriculum and the core element inquiry and problem solving. In the study, qualitative interviews were used as a method for collecting data. We interviewed four mathematics teachers from the lower secondary level, two of whom are teacher specialists in mathematics. The data was analyzed inductively based on thematic analysis with the aim of getting the best possible picture of the life of a teacher, their own thoughts on challenges and possibilities with the new curriculum. Based on our empirical data and theory on curricula, implementation and teachers’ development of practice, we have, through the analysis and discussion in our study, tried to get a more in-depth understanding of the teachers’ experiences. Using previous research that deals with experiences with implementing new curricula, we have also looked at how competence development in schools take place and research on the use of inquiry and problem solving in mathematics. The results from the study show that teachers in general are positive to the introduction of a new curriculum in mathematics. In order to teach according to the intention of the core element of inquiry and problem solving, everyone believes that they must, to some extent, change their teaching practice and that arrangements must be made for such a change to take place. Our main findings are: - Working with inquiry and problem solving is mainly described as positive for the students. - Teachers find it challenging to change their teaching practice. - The final assessment has an impact on classroom practice The teachers experience that many students are motivated and get a sense of mastery when they work with inquiry and problem solving, but at the same time, this way of working is more time-consuming for the teachers. Teachers express a strong need for time to be set aside for subject collaboration so they can develop and plan inquiry- and problem-based teaching, which will promote students’ learning. This requires a school management that both supports the teachers and sets aside time for such a collaboration to take place. It is also expressed that the exam helps to control the content of teaching. If changes are made in the curriculum and the introduction of core elements are not reflected in the exam, the teachers believe the success of the implementation of a new curriculum in mathematics will be affected.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleNår læreplan møter praksis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record