Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAli, Sikunder
dc.contributor.authorJohansen, Kent
dc.date.accessioned2021-09-28T17:24:26Z
dc.date.available2021-09-28T17:24:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:64504929:24729756
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784300
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven fokuserer på «hvordan uttrykker ungdomsskoleelever motivasjon i arbeid med rike oppgaver i matematikk?». Dette er oppgavens problemstilling. Med utgangspunkt i fire utvalgte elever ønsket jeg å forske på «hvordan jeg kan eksemplifisere kjennetegn mellom indre og ytre motivasjon». Jeg ønsket også å undersøke «hvordan kan jeg karakterisere bevegelsen mellom indre og ytre motivasjon». Disse ble forskningsspørsmålene i studien. De fire utvalgte elevene ble tatt med på grunnlag av spørreskjema og egen kjennskap til elevene. I utgangspunktet ønsket jeg to elever som viste tegn til ytre motivasjon, og to elever som viste tegn til indre motivasjon. Elevene var med på seks undervisningsøkter over seks uker. I disse øktene arbeidet de med tre ulike rike oppgaver. Oppgavene som ble brukt var: Innhegninger, bygninger og sykkelforsikring. Etter arbeidet ble det gjennomført et semi-strukturert intervju av elevene. I undervisningen og under intervjuene ble elevene filmet og tatt lydopptak av. Dette ga grunnlaget for transkribering, og senere analysen. Teoriens rammeverk omhandler motivasjonsteori og teori rundt rike oppgaver i matematikk. Viktige begreper i denne studien er selvbestemmelsesteori, kompetanse, autonomi, tilhørighet og rike oppgaver. Denne teorien, sammen med analysen og transkriberingen danner grunnlaget for drøftingen. I drøftingen fokuseres det på å oppklare forskningsspørsmålene og problemstillingen. Underveis i oppgaven oppdaget jeg at det var vanskelig å kartlegge elevene som indre eller ytre motiverte. På dette tidspunktet ble jeg nysgjerrig på å utforske bevegelsesmotivasjon. I forskningen drøfter jeg eksemplifisering av kjennetegn, for å avdekke om elevene er ytre eller indre motiverte når de arbeider med rike oppgaver. Disse eksemplene bidro til å kartlegge en bevegelse i motivasjonen til elevene. Denne forskningen viser at motivasjonen til elevene beveger på seg, og er dynamisk. For å visualisere dette har jeg lagd en modell som jeg har kalt bevegelsesmotivasjon. I læreplanen 2020 skal lærere i matematikk blant annet ha fokus på utforsking, matematiske samtaler og drøftinger, tverrfaglighet og problemløsningsoppgaver. Ofte har matematikklærer kort tid på å kartlegge om gitt oppgave motiverer elevene på en god måte. Denne forskningen viser at elevenes motivasjon beveger seg på forskjellige måter, men at det er mulig å kartlegge ved hjelp av eksemplifisering. Den viser også at motivasjonen kan bevege seg i løpet av arbeidet.
dc.description.abstractAbstract The focus of this master thesis is “how do middle school students express motivation while working on rich mathematical tasks”, which is the main scope of the thesis. I selected four students as my research subjects in an effort to figure out “how can I exemplify the hallmarks between inner and outer motivation”. I also wanted to survey “how can I characterize the movement between inner and outer motivation“. These became the research questions that this study tries to address. The students were selected based on a combination of my own personal knowledge/relationship of/with them and a survey. Initially, I wanted/desired two students that showed signs of outer motivation and another two students that showed signs of inner motivation. The students attended six lectures/group sessions over the course of six weeks. During these sessions the students were given three different enriched assignments regarding the following topics; lattices, structures and bicycle insurance. After the assignments had been carried out (after each assignment), the students were given a semi-structured interview. The tuition sessions and the interviews were recorded and served as the foundation of the transcription and analysis. The framework of this theory deals with motivational theory and theory surrounding rich mathematical tasks. Important concepts in this study are self-determination theory, competence, autonomy, affiliation and enriched assignments. This theory, in addition to the transcription and analysis, forms the foundation of the discussion where the research questions and the issue of the report are resolved/discussed. During my research. I tried to understand dynamic character of students’ motivation and relation working with rich mathematical tasks. It is difficult to assess whether the students were inner or outer motivated. At this point I started thinking of movement of motivation (both inner and outer). Here I tried to exemplify whether students are inner or outer motivated while working on an rich mathematical tasks. These examples helped me to determine a change in the students` motivation. This research shows that a student’s motivation is in motion/shifting in a dynamic way. I have made a model called movement motivation, to visualize this phenomena. According to the recent Norwegian Curriculum of 2020, mathematics teachers should focus on exploration, interdisciplinarity, problem solving and mathematical conversations and discussions. Mathematics teachers often have a limited amount of time to assess if the given mathematical tasks will motivate the students appropriately/in a good way. This report provides insides how students` motivation moves in inner and outer directions. It also shows that motivation may shift during the task.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan uttrykker ungdomsskoleelever motivasjon i arbeid med rike oppgaver i matematikk?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel