Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.advisorValen, Marit Støre
dc.contributor.authorYngve Kvame
dc.date.accessioned2021-09-28T17:24:18Z
dc.date.available2021-09-28T17:24:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58784277:21437809
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784297
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet for denne kvalitative studien er grønn vedlikeholdsvennlighet. Dette er et relativt lite utforsket tema i Norge. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Vi må derfor sette inn tiltak som reduserer klimagassutslippene vesentlig. Maksimering av grønn vedlikeholdsvennlighet i BAE-næringen kan være en av mange faktorer som kan bidra til å forbedre miljøbelastninger, sikkerhet og økonomi. Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvilke faktorer som er viktige for å maksimere grønn vedlikeholdsvennlighet. Herunder finne frem teori som kan underbygge tematikken og undersøke hva fagpersoner innen prosjektledelse, prosjektering, drift og vedlikehold mener om temaet og hvilke erfaringer de har fra byggeprosjekter og nyere formålsbygg. Det er formulert en problemstilling for masteroppgaven: Hvordan ivareta grønn vedlikeholdsvennlighet i planlegging og prosjektering av formålsbygg? I denne avhandlingen er det gjennomført en litteraturstudie for å finne relevant litteratur som kan svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene. Problemstillingen og de tre forskningsspørsmålene danner rammen for denne oppgaven. 1. Hva er viktig å fokusere på for å maksimere vedlikeholdsvennligheten i nye bygg – Hva er utfordringer og hvor ligger mulighetene? 2. Hvordan kan økt digitalisering, ny teknologi og samhandling mellom de ulike livsløpsfasene i byggeprosjekter og bruksfasen bidra til økt vedlikeholdsvennlighet? 3. Hvordan kan optimalisering av grønn vedlikeholdsvennlighet i byggeprosjekter bidra til å styrke den sosiale- og miljømessige bærekraften i bygg? I tillegg til litteraturstudien ble det gjennomført 11 intervjuer. Hovedfunnene fra litteraturstudien og de kvalitative intervjuene ble diskutert og analysert. Denne masteroppgaven har kommet med følgende konklusjoner i forhold til hvilke faktorer som er viktige for å ivareta og maksimere grønn vedlikeholdsvennlighet i byggeprosjekter: En av mange viktige faktorer for å maksimere grønn vedlikeholdsvennlighet er minimering av energiforbruk og klimagassutslipp i alle livsløpsfaser. Dette innebærer reduksjon av iboende energi (EE), redusere energiforbruk/klimagassutslipp i operativ bruk (OE) og reduksjon av energi/klimagassutslipp i etterbruksfasen (EE). Forskningsarbeidet har identifisert industrialisering og standardisering som en annen viktig faktor for å maksimere vedlikeholdsvennligheten. Arbeidet har avdekket at god tilgang og tilgjengelighet til tekniske systemer, komponenter og materialer for gjennomføring av drift, vedlikehold og utskiftninger er viktig for å maksimere vedlikeholdsvennligheten i bygg. Valg av holdbare produkter og prosjekterte løsninger i forhold til påkjenning, og sikring av at byggearbeidet utføres med riktig kvalitet, bidrar til å maksimere vedlikeholdsvennligheten i nye bygg. Sikre leveranser av FDV dokumentasjon som er fullstendig, spesifikk og detaljert er også viktig for å maksimere vedlikeholdsvennligheten. Funn understøtter viktigheten av å videreutvikle verktøy og prosesser som bidrar til bedre planlegging, prosjektering og gjennomføring. Rapporten konkluderer med at økt samhandling mellom aktører i alle livsløpsfaser vil bidra til utvikling av bedre bygg. Herunder involvering av drifts- og vedlikeholdsansatte i tidlig fase, bidrar til å maksimere vedlikeholdsvennligheten. Resultater fra forskningsarbeidet har avdekket at ny teknologi og digitalisering i planlegging og prosjektering kan bidra til å maksimere vedlikeholdsvennligheten. BIM/3D modell i planlegging og prosjektering, samt 3D/BIM i bruksfasen knyttet opp mot ulike FM programmer, bruk av sensorikk og smarte komponenter kan bidra til å maksimere vedlikeholdsvennligheten gjennom alle livsløpsfaser. Forskningsarbeidet bekrefter at Life –Cycle Costs (LCC) og Life –Cycle Assessment (LCA) er viktige metoder og verktøy for å vurdere alle livsløpsfaser og bidrar til å minimere miljøbelastninger. Building Research Establishment´s Enviromental Assessment Method Nor (BREEAM NOR) er trukket frem som en viktig sertifiseringsordning som setter økt fokus på reduksjon av klimagassutslipp og Environmental Product Declarations (EPD). Fokus på ombruk og sirkulærøkonomi er viktig for å redusere forbruk av materialer, redusere energiforbruk og klimagass utslipp, men myndighetene og næringslivet må forbedre rammevilkårene for ombruk og sirkulærøkonomi. I konklusjonen kommer det frem at tilpasningsdyktige bygg bidrar til å maksimere grønn vedlikeholdsvennlighet, ved at det bidrar til å øke byggs levetid og potensial for ombruk. Funn i forskningsarbeidet understøtter at det er utfordringer knyttet til inneklimaet. Fokus på inneklima er viktig for brukernes produktivitet, helse og well-being. Gode løsninger for inneklima er derfor viktig for å ivareta den sosiale og miljømessige bærekraften i bygg.
dc.description.abstractThe topic of this research study is about green maintainability. This is a relatively little explored topic in Norway. Man-made climate change is one of the greatest challenges of our time. Maximising green maintainability in the architecture-, engineering- and constructionindustry (AEC), can be one of many factors that can contribute to improve the environmental impacts, safety and economy. The purpose of this study is to find out which factors that are important for maximising green maintainability. The investigation includes the review of existing theories relevant to the topic. The experiences and ideas of professionals in project management, design, operation and maintenance (O&M) are important sources of empirical study for this research work. The research topic for this dissertation is: How to safeguard green maintainability during planning and design of public buildings? Literature study has been conducted for this dissertation to find relevant theories that can help answer the research topic. The research topic and the three research questions is the framework of this thesis. 1. What is important to focus on, in order to maximise maintainability of new buildings - What are the challenges and where are the opportunities? 2. How can increased digitalisation, new technology and coordination between the different lifecycle phases of construction projects, and occupancy contribute to increase maintainability? 3. How can optimisation of green maintainability in construction projects contribute to support the social and environmental sustainability of buildings? In addition to the literature study, 11 interviews were conducted. The main findings from the literature study and the qualitative interviews were discussed and analysed. This master's thesis concludes factors that are important in safeguarding and maximising green maintainability in planning and design of construction projects: One of the many important factors to green maintainability is minimising energy consumption and greenhouse gas emissions in the whole building life-cycle. This implies reduction of embodied energy (EE), reduction of energy consumption/greenhouse gas emissions in operational use (OE) and reduction of energy/greenhouse gas emissions in the post-consumption phase (EE). This research work has identified industrialisation and standardisation as another important factor in maximising maintainability. The work has revealed that good access and accessibility to technical systems, components and materials for carrying out operations, maintenance and replacements is important in maximising the maintainability of buildings. Choosing durable products and designed solutions in relation to stress, and ensuring that the construction work is carried out with the right quality, help maximise the maintainability of new buildings. Secure deliveries of Facility Management (FM) documentation that are complete, specific and detailed are also important in maximising the maintainability of buildings. The results supports the development of tools and processes that contribute to effective planning, design and implementation of green maintainability. The report concludes that increased interaction between participants in the whole building life-cycle, will contribute to the development of building maintainability. This includes the involvement of operating and maintenance employees in the early phase to help maximize maintainability. The results of this research have also revealed that technology and digitalisation in planning and design help maximise the maintainability of buildings. The use of Building Information Model (BIM) in planning and design, and thereafter linking it to various FM programs is essential. The use of sensors and smart components can also help to maximise the maintainability of buildings throughout its lifecycle. The research work confirms that Life –Cycle Costs (LCC) and Life –Cycle Assessment (LCA) are important methods and tools for assessing all life stages and helps to minimise environmental impacts. Building Research Establishment´s Enviromental Assessment Method Nor (BREEAM NOR) has been highlighted as an important certification scheme that places greater emphasis on reducing greenhouse gas emissions and Environmental Product Declaration (EPD). Focus on recycling and circular economics is important for reducing material consumption and reducing energy consumption and greenhouse gas emissions, but the authorities and the business community must improve the framework conditions for recycling and circular economy. In conclusion, it appears that adaptable buildings help to maximise green maintainability, by increasing the lifetime and potential for reuse of buildings. The results in this research agrees that there are also challenges associated to the building indoor climate. Focus on this is important for building-users, productivity, health and well-being. Good solutions for indoor climate are therefore also important in safeguarding the social and environmental sustainability of buildings.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleIvaretagelse av grønn vedlikeholdsvennlighet i planlegging og prosjektering av formålsbygg
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record