Show simple item record

dc.contributor.advisorPostholm, May Britt
dc.contributor.authorSchistad, Line Birgitta
dc.date.accessioned2021-09-28T17:23:46Z
dc.date.available2021-09-28T17:23:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:61045286:22523216
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784286
dc.description.abstractRelasjoner er noe mennesker i alle stillinger må forholde oss til ute i arbeidslivet. Noen yrker krever evne til å skape relasjoner mer enn andre. Som leder for en organisasjon er evnen til å skape, og opprettholde gode relasjoner av stor betydning for at de ansatte skal trives i sin arbeidshverdag. I denne masteroppgaven har jeg valgt å forske på en skoleleders relasjonskompetanse og hvordan den påvirker lærernes trivsel ved skolen. For å få svar på dette har jeg benyttet kvalitativ metode og foretatt en mikroetnografisk studie. Jeg har fått et innblikk skolens kultur gjennom å observere ved ulike møter, foreta tre fokusintervju med ni ulike lærer, samt et individuelt intervju av skoleleder. Etter observasjoner og intervjuer har jeg kodet og kategorisert en stor mengde datamateriale ved bruk av åpen koding, aksial koding og selektiv koding. I min studie har jeg hatt en abduktiv tilnærming hvor jeg har vekslet mellom empiri og teori for å finne gode svar på det jeg forsket på. Etter møysommelig koding og kategorisering satt jeg igjen med fire hovedfunn. Disse presenterer jeg ved å besvare mine innledende forskningsspørsmål, for så å knytte disse opp mot min problemstilling. Et sentralt funn i min studie var at en skoleleders relasjonskompetanse har sterk påvirkning på lærernes trivsel, og mine funn innenfor dette feltet vil også kunne være av relevans for ledere i andre organisasjoner. I denne oppgaven vil jeg presentere de grep denne konkrete skolelederen gjør i skolehverdagen for å skape og opprettholde gode relasjoner til lærerne slik at de trives.
dc.description.abstractRelationships are something that people in all positions must relate to in their work situation. Some professions require the ability to create relationships more than others. As the leader of an organization, the ability to create and maintain good relationships is of great importance for employees to thrive in their everyday work. In this master's thesis I have chosen to research a school leader's relational skills and how it affects the well-being of the teachers at the school. To answer this, I have used a qualitative method and conducted a microethnographic study. I gained an insight into the school's culture by observing at various meetings, conducting three focus interviews with nine different teachers, as well as an individual interview with the school´s school leader. After observations and interviews I have coded and categorized a large amount of data material using open coding, axial coding and selective coding. In my study I have had an abductive approach where I have alternated between empirical and theory to find good answers to what I have been researching. After careful coding and categorization, I left with four main findings. I present these by answering my introductory research questions, and then linking these to my thesis question. A central finding in my study was that a school leader's relational skills have a strong influence on the well-being of the teachers. My findings within this field may also be of relevance to leaders in other organizations. In this paper, I will present the acts that this specific school leader makes in everyday school life to create, and maintain, good relationships with the teachers so that they feel a well-being at work. 
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.title«Betydningen en skoleleders relasjonskompetanse har for lærernes trivsel på jobb.»
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record