Show simple item record

dc.contributor.advisorMeidell, Mette
dc.contributor.authorSelbæk, Therese
dc.date.accessioned2021-09-28T17:23:37Z
dc.date.available2021-09-28T17:23:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:61045286:22389595
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784282
dc.description.abstractTrondheim kommune gjennomgikk i 2017 en stor endring i lederstrukturen i alle kommunens avdelinger. For skolesektoren fikk dette konsekvenser da det førte til at faglederstillingene falt bort og ble erstattet med avdelingsledere. Faglederne måtte søke på sine egne stillinger. Ord og begrep som nærledelse, innovasjon gjennom eksperimentering, ledelsesskolen kom på banen, og lederteamene på skolene ble endret. Denne studien tar utgangspunkt i innføringen av avdelingsledere ved skolene i Trondheim, som følge av Trondheim kommunes innføring av helhetlig ledelse. Studien har som mål å skru siktet inn på avdelingslederrollen og hvordan denne har ført til nærledelse. Problemstillingen som studien vil besvare er: Hvordan har avdelingslederrollen ført til nærledelse? Studien er en kvalitativ studie med fenomenologisk tilnærming som baserer seg på semistrukturerte intervju med tre avdelingslederteam som jobber på skoler i Trondheim kommune. Den teoretiske tilnærmingen til problemstillingen er basert på funn gjort gjennom intervjuene med avdelingslederne. Teorier som distribuert ledelse, situasjonsbestemt ledelse, verdsettende ledelse og New Public Management og organisasjonskultur blir presentert. I det videre viser teorikapitlet til teori som ligger til grunn for Trondheim kommunes kommunikasjonsstrategi. Gjennom intervjuene kom det fram at avdelingslederne utøver ulike former for nærledelse, selv om de har en relativt lik forståelse/oppfatning av hva det betyr å nærlede. Men studien viser at nærledelse er noe annet enn hva avdelingslederne definerer det som. Nærledelse er en ledelse sterkt knyttet til forventning om styring og kontroll, og tankene kan derfor knyttes til New Public Management. Dette gir indikasjoner på at nærledelse er toppstyrt, og har trolig andre mål enn det lærerne forventer og ønsker av denne formen for ledelse (Irgens, 2016). Avdelingslederrollen er en mellomlederrolle som preges av forventninger og krav fra nivåene over og under. Avdelingslederne opplever et krysspress mellom lojaliteten til lærerne og lojaliteten til rektor. Da avdelingslederne representerer det ledernivået som har tettest daglig kontakt direkte med de ansatte har innføringen av avdelingsledelse ført til en større avstand mellom lærerne og rektor (Abrahamsen & Aas, 2019).
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ stå i spagaten- en kvalitativ studie om avdelingsleders nærledelse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record