Show simple item record

dc.contributor.advisorLeikvam, Gunnar.
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2021-09-28T17:22:35Z
dc.date.available2021-09-28T17:22:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58784277:20858417
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784261
dc.description.abstractI en tid hvor miljø, bærekraft og energieffektivitet står høyt i mediebildet og mange bedrifter fronter seg selv som miljø engasjerte, vil denne oppgaven ta for seg leietagernes motivasjon for å flytte inn i et miljøvennlig bygg. Kjenner leietagerne til byggets miljøprofil? Er betalingsvilligheten høyere i miljøbygg? Eller er oppmerksomheten bedriftene får i miljøbygg kun for å fronte sin egen bedrift? Med dette som bakgrunn skal denne oppgaven finne svaret på følgende problemstilling: • Hvilken motivasjon har en leietager som flytter inn i et Powerhouse eller i et annet energieffektivt kontorbygg? For å få en dypere innsikt i problemstillingen, har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, ved å intervjue leietagerne i to av Trondheims nyeste, mest moderne, og energieffektive bygg, Powerhouse Trondheim og Lysgården. De fleste leietagerne hadde en eller annen tilknytning til miljø og bærekraft i sitt daglige virke. Flere av de andre leietagerne hadde også i sin profil miljø høyt på agendaen, mens noen få, da spesielt utadrettet virksomhet, hadde mindre kunnskap om hva bygget stod for. Med utgangspunkt i de empiriske analysene, fant jeg også støtte for dette hos leietagerne. Det er nok ingen tilfeldighet at disse leietagerne leier i miljøvennlige bygg, da dette synes å være godt forankret i firmaets profil. Samtidig kan man også se en tendens til at flere ønsker også å vise at de tar miljø på alvor, og at det er viktig for bedriftens merkevare at de fremstår som miljøvennlige. Leietagerne er ikke så kjent med BREEAM sertifiseringen, annet enn at de vet at byggene de leier i scorer høyt på klassifiseringen. Så her var svarene preget av gjetting og antagelser, noe som igjen skulle tilsi at leietagerne ikke har krav til sertifisering eller grad av miljøvennlighet i driftsfasen. Sertifiseringen ser ut til å være en bonus. Flere av leietagerne sa at økonomi alltid er viktig, og at dette står sentralt i valg av lokale, men ut fra denne undersøkelsen, med så få leietagere, fant jeg ingen bevisst sammenheng mellom betalingsvillighet og miljøvennlighet i bygg. Ole Brums holdning «ja takk begge deler» ser ut til å være gjeldende her, miljø og økonomi er de viktigste parameterne for motivasjonen til leietagerne i valg av lokale. I denne undersøkelsen gjorde jeg ingen funn som kan tilsi at det ene er viktigere enn det andre, men begge parameterne fremstår som like viktige. Å leie lokaler i et signalbygg fremstår som viktig for leietagerne, noe som kan tyde på at selv om miljø og økonomi er viktige parameter i valg av nye lokaler, har også bedriftene en underliggende agenda med merkevarebygging. Powerhouse og Lysgården får mye oppmerksomhet grunnet arkitekturen, og at de er veldig synlige i bybildet, men de får også mye oppmerksomhet grunnet at de både er energieffektive og miljøvennlige. Når vi nå står midt i det grønne skiftet, og miljø står høyt på agendaen, er det fordelaktig for merkevarebyggingen å bli assosiert med noe som er positivt for miljøet. Dette kan være et konkurransefortrinn for øyeblikket, men etter hvert som vi får flere miljøvennlige bygg vil dette bli mer et krav enn et konkurransefortrinn.
dc.description.abstractAt a time when environmental, sustainability and energy efficiency are high in the media image and many companies are fronting themselves as environmentally committed, this task will address tenants' motivation to move into an environmentally friendly building. Do tenants know the building's environmental profile? Is there a willingness to pay moore in environmental buildings? Or is the attention the companies are getting in environmental buildings just to front their own business? With this in mind, this thesis should find the answer to the following problem: • What motivation does a tenant have to move into a Powerhouse or another energy efficient office building? To gain a deeper insight into the problem, I have chosen a qualitative approach, by interviewing tenants in two of Trondheim's newest, most modern, and energy-efficient buildings, Powerhouse Trondheim and Lysgården. Most tenants had some connection to the environment and sustainability in their daily work. Several of the other tenants also had a high profile on the agenda in their profile, while a few, then especially outward-looking businesses, had less knowledge of what the building stood for. Based on the empirical analyzes, I also found support for this from the tenants. It's probably no coincidence that these tenants rent in environmentally friendly buildings, as this seems to be firmly rooted in the company's profile. At the same time, one can also see a tendency that more people also want to show that they take the environment seriously, and that it is important for the company's brand that they appear environmentally friendly. The tenants are not so familiar with the BREEAM certification, other than that they know that the buildings they rent in score high on the rating. So here the answers were marked by guessing and assumptions, which in turn would indicate that the tenants have no certification or degree of environmental friendliness in the operating phase. Certification seems to be a bonus. Several of the tenants said that finances are always important and that this is central to the choice of office space, but based on this survey, with so few tenants, I found no conscious link between willingness to pay and environmental friendliness in buildings. Ole Brum's attitude "yes thank you both" seems to be valid here, environment and economy are the most important parameters for the tenants' motivation in choosing office space. In this study, I did not find something that may indicate that one is more important than the other, but both parameters appear to be equally important. Renting premises in a signal building appears to be important to tenants, which may indicate that, although the environment and economy are important parameters in choosing new premises, companies also have an underlying agenda with branding. Powerhouse and Lysgården get a lot of attention because of the architecture and that they are very visible in the cityscape, but they also get a lot of attention because they are both energy efficient and environmentally friendly. When we are now in the midst of the green shift, and the environment is high on the agenda, it is beneficial for the branding to be associated with something that is positive for the environment. This may be a competitive advantage at the moment, but as we get more environmentally friendly, buildings like this will become more a requirement than a competitive advantage.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilken motivasjon har en leietager som flytter inn i et Powerhouse, eller et annet energieffektivt bygg?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record