Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn Klauset
dc.contributor.authorDimmen, Synne Ah-Yung
dc.contributor.authorLillenes, Sunniva Dalebø
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:00Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82588924
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783407
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Barn som pårørande er ei gruppe med auka sårbarheit. Når alvorleg somatisk sjukdom oppstår i nær familie vil tryggleik, forutsigbarheit og god omsorg vere avgjerande for korleis barnet og ungdomen utviklar seg. Formål: Å finne ut korleis sjukepleiarar kan ta hand om barn som pårørande til foreldre i palliativ fase. Metode: Ein systematisk litteraturstudie som nyttar seg av åtte utvalde forskingsartiklar. Artiklane som er brukt består av kvalitative studiar og ein tverrsnittstudie. Resultat: Ved å analysere artiklane, kan ein sjå fire sentrale tema som er særs viktige når ein sjukepleiar skal ta hand om barn i ein sårbar situasjon. Desse tema er auka kunnskap i relasjonsbygging til barn, sjukepleiaren i møte med barna, involvere barna i foreldra sin sjukdom og organisatorisk tilrettelegging. Å ha kunnskap i aldersadekvat tilnærming, gir sjukepleiarar eit godt grunnlag når dei skal ta hand om barn og ungdom. Arbeidsplassen har eit ansvar for at sjukepleiarar får nok tid til å tileigne seg meir kunnskap og halde seg oppdatert på forsking og fagutvikling. Konklusjon: Det er mange faktorar som påverkar korleis sjukepleiarar tek hand om barn som pårørande. Manglande kunnskap, erfaring og tid er faktorar som går igjen. Då ein kan anta at denne pårørandegruppa ikkje vert mindre, vil det vere nødvendig å auke fokuset på barn som pårørande. Det kan gjer at sjukepleiarar får moglegheiter til å etablere ein god relasjon for å hjelpe barn og ungdom i ein sårbar situasjon
dc.description.abstractBackground: Children as relatives is a vulnerable group. It will be important to raise attention to children and their rights, to prevent future development of illness. When severe somatic disease occurs, will factors such as security, predictiability and good care be crucial to how the child develops. Aim: To find out how nurses can take care of children as relatives to parents in a palliative phase. Method: A systematic literature study based on eight selected research articles, including seven qualitative and one cross-sectional study. Result: Four themes was seen as especially important for how nurses care for children: increased knowledge in building alliances with children, how nurses encounter with children, involving children in their parents’ illness and organizational arrangements. Nurses needs knowledge in how to communicate with children, in order to provide good care. The workplace has an important responsibility to make room for nurses to gain more knowledge and be updated on research. Conclusion: There are many factors as to how nureses care for children as relatives. Lack of knowledge, experiences and time wokring with children are factors that can determine if nurses can establish a good relationship to help children who are in a vulnerable situation.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleKorleis kan sjukepleiarar ta hand om barn som pårørande til foreldre i palliativ fase?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel