Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorGiskegjerde, Ida Christine
dc.contributor.authorMyre, Siri Viken
dc.date.accessioned2021-09-25T16:43:17Z
dc.date.available2021-09-25T16:43:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82588954
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783388
dc.description.abstractHensikt: Målet med denne studien var å belyse psykososiale opplevelser blant kvinner som har gjennomgått mastektomi på grunn av brystkreft. Metode: En systematisk litteraturstudie med åtte kvalitative forskningsartikler. Resultat: Gjennom analysen ble nøkkelfunnene delt inn i fire kategorier: trussel til identitet og selvbilde, sosial støtte, frykt for eksponering og prosess mot selvakseptering. Funnene indikerer at mastektomi fører til en enorm emosjonell belastning og har betydelig innvirkning i kvinnenes liv. Konklusjon: Brystkreftdiagnosen og mastektomi kan utløse en krisereaksjon, og påvirker kvinners psykososiale forhold i stor grad. Tapet av brystet truet hennes identitet, samt forholdet til seg selv og andre. Dette førte til isolasjon i frykt for andre menneskers reaksjoner og utfordringer med å leve som tidligere. I den vanskelige perioden kom tilstedeværelse og støtte fra ulike parter betydelig frem. Kvinnene gikk gjennom en prosess over tid, der krisen tok mindre av deres psykiske energi, og flere av kvinnene fikk et nytt syn på livet. Det innebar en omdefinering av seg selv og sine verdier. Nøkkelord: Brystkreft, mastektomi, psykososial, opplevelser.
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to identify psychosocial experiences among women who underwent mastectomy due to breast cancer. Method: A systematic literature study with eight qualitative research articles. Result: Through the analysis, the key findings were divided into four categories: threat to identity and self-image, social support, fear of exposure and process towards self- acceptance. The findings indicate that mastectomy leads to an enormous emotional strain and has a significant impact on women ́s lives. Conclusion: The diagnosis of breast cancer and mastectomy can trigger a crisis reaction, and affect women ́s psychosocial conditions to a great extent. The loss of her breast threatened her identity, as well as her relationship to oneself and others. This led to isolation in fear of other people ́s reactions and challenges with living as before. Presence and support of family and friends had a major influence during the difficult period. The women went through a process, where the crisis took less of their mental energy, and several of the women gained a new perspective on life. It meant a redefinition of oneself and one ́s values. Keywords: Breast cancer, mastectomy, psychosocial, experiences.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKvinners psykososiale opplevelser etter mastektomi
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel