Show simple item record

dc.contributor.advisorMidtbust, May-Helen
dc.contributor.authorLarsen, Ronja Kristine Gaup
dc.contributor.authorHassan, Fatouma Moussa
dc.date.accessioned2021-09-25T16:42:47Z
dc.date.available2021-09-25T16:42:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82589050
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783372
dc.description.abstractBakgrunn: Rundt 30 millioner av verdens befolkning får sepsis hvert år og 6 millioner mennesker dør som følge av tilstanden. Omtrent 7000 mennesker får sepsis årlig i Norge. Rask behandling er avgjørende, dermed bør helsepersonell være spesielt oppmerksomt på symptomer og funn av sepsis i et tidlig stadium. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å utforske hvordan sykepleiere kan oppdage sepsis i en tidlig fase og hvilken rolle sykepleier har ved ivaretakelse av pasienter med sepsis. Metode: I denne oppgaven ble det utført en litteraturstudie, der åtte forskningsatikler ble inkludert. Resultater: Studiene tyder på at sykepleier er i en nøkkelposisjon til å kunne oppdage sepsis i tidlig stadium. Utilstrekkelig kunnskap blant sykepleiere kan føre til forsinket behandling og kan dermed resultere i septisk sjokk, verstefall død. Kartleggingsverktøy er anbefalte hjelpemidler for rask gjenkjenning av sepsisutvikling. Flere organisatoriske faktorer har innvirkninger på hvordan forløpet til pasienten blir. Konklusjon: Dette litteraturstudiet viser betydningen av kunnskapen sykepleier har om tilstanden, kompetansen om bruk av kartleggingsverktøy samt organisering og samhandling. Dette er viktige komponenter i arbeidet med tidlig identifisering, og ivaretakelse av pasienter med sepsis. Nøkkelord: Nøkkelordene vi brukte for søk i databaser er sentrale ord fra problemstillingen: Sykepleier, sepsis, tidlig identifisering, ivaretakelse, sykehus
dc.description.abstractBackground: Around 30 million of the world´s population are yearly diagnosed with sepsis, with 6 million of them dying as a result of the condition. Approximately 7,000 people are annuely diagnosed with sepsis in Norway. Propmt treatment is crucial and the healthcare professionals ought to pay special attention on the diagnoses and findings of sepsis at an early stage. Purpose: This literature study explores how nurses can identify sepsis at an early stage and nurses role in caring for patients with sepsis. Method: A literature study was conducted, eight research articles were included. Results: Nurses are in a key position to detect sepsis at an early stage. Insufficient knowledge among nurses can lead to delayed treatment, which in worst case leads to death. Mapping tools are recommended aids for rapid detection of sepsis development. Organizational factors have an impact on the patient's course. Conclusion: This literature study displays the importance of the nurse's knowledge about the condition, the competence about using mapping tools as well as organization and interaction. These are important components in the work of early identification and caring for patients with sepsis. Keywords: Words used to search in databases; Nurse, sepsis, early identification, care and hospital.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStopp sepsis, redd liv!
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record