Show simple item record

dc.contributor.advisorAlnes, Rigmor Einang
dc.contributor.authorIhlebæk, Pernille G.
dc.contributor.authorSolaas, Eileen Agate
dc.date.accessioned2021-09-25T16:42:37Z
dc.date.available2021-09-25T16:42:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82022565:82023787
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783369
dc.description.abstractI de siste årene har barnepalliasjon utviklet seg til et eget fagområde i pediatri som har fått økt oppmerksomhet. Fagfeltet har hatt store fremskritt, og synet på barnet som pasient har endret seg. Dette øker kompetansekravet til helsepersonell som jobber med barn. Palliasjonstilbudet er komplekst, og krever omfattende tverrfaglig samarbeid som fremmer bedring av barnets og familiens livskvalitet. Da sykepleier har mye direkte kontakt med barn og familie, i tillegg til en koordinerende funksjon i samhandling med andre yrkesgrupper, har de en viktig rolle i dette arbeidet. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan sykepleier erfarer å arbeide med palliasjon til barn og unge. Oppgaven er en empirisk studie der kvalitativ metode ble benyttet. Det ble gjennomført ett én-til-én-intervju og ett gruppeintervju med tre sykepleiere. Gjennom analysen identifiserte vi fire hovedfunn. Resultatene viser at sykepleierne har behov for en palliativ plan til barn og et tverrprofesjonelt barnepalliativt team. God kommunikasjon og relasjon mellom sykepleier, barn og familie, er en forutsetning for å kunne gi helhetlig omsorg. Sykepleieren erfarer flere etiske dilemma i samhandling med barn og familie, og har behov for mer faglig og etisk refleksjon. Sykepleierne opplever mangel på ressurser til spesifisert faglig kompetanse på lokalsykehus. Det er behov for videre oppmerksomhet rundt barnepalliasjon, da barn med livsbegrensende og livsforlengende sykdommer overlever og lever lenger.
dc.description.abstractIn recent years, pediatric palliative care has developed into a separate field of pediatrics that has received increased attention. The field has come a long way, and the way child patients are seen has changed. This requires extended competence for healthcare workers who work with children. The palliative care offer is complex and requires extensive multidisciplinary collaboration that promotes improvement of the child and family’s quality of life. As nurses have a lot of direct contact with children and their families, in addition to a coordinating function in interaction with other professional groups, they have an important role in this. The purpose of this thesis is to examine how nurses experience working with palliation in children. The thesis is an empirical study where a qualitative method is used in conducting a one-on-one interview and a group interview with three nurses. Through the analysis we identified four main findings. The results show that the nurses need a palliative plan for children and an interprofessional child palliative care team. Good communication and relations between the child, nurse and family is a prerequisite for being able to provide comprehensive care. The nurses experience various ethical dilemmas in interaction with the children and families and has a need for more professional and ethical reflection. The nurses experience a lack of resources for specified professional competence at local hospitals. There is a need for further attention to child palliative care, as children with life limiting and life prolonging diseased survive and live longer.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan erfarer sykepleier å arbeide med palliasjon til barn og unge?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record