Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne Louise.
dc.contributor.authorSlyngstad, Mette Hermine.
dc.date.accessioned2021-09-25T16:42:22Z
dc.date.available2021-09-25T16:42:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82589038
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783363
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Verdenssamfunnet opplever globalisering og økt migrasjon. I et flerkulturelt helsevesen kan det oppstå utfordringer mellom sykepleier og pasient med ulik språklig- og kulturell bakgrunn. Hensikt: Studiens hensikt er å belyse og øke forståelsen rundt utfordringer i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn gjennom sykepleieperspektivet. Metode: Det er gjort en systematisk litteraturstudie som ledet frem til åtte forskningsartikler fra 2009 til 2017. Artiklene er analysert med Evans innholdsanalyse (2002). Resultat: Resultatet avdekket fire hovedkategorier hvor sykepleier kan oppleve utfordringer: Interkulturell kunnskap, språk og kommunikasjon, ressurser samt holdninger og verdier. Konklusjon: Denne studien gir en oppfatning av fenomenet som internasjonalt. Utfordringene sykepleier opplever har konsekvenser både for sykepleier i egen rolle og videre for pleieforholdet og relasjonen mellom sykepleier og pasient. I møte med pasienter med innvandrerbakgrunn er det nødvendig med hensiktsmessige tiltak som fremmer relasjon og kan bidra til minimering av sykepleiers opplevelse av utfordringer. Det er av stor betydning at sykepleier ser hvert møte som unikt hvor utfordringer og tiltak vil være individuelle. I prosessen med å håndtere utfordringene vil sykepleier kunne skape tillit, gode møter og opparbeide et menneske-til-menneske-forhold. Nøkkelord: sykepleie, utfordringer, pasienter med innvandrerbakgrunn, interkulturell kunnskap, interkulturell kommunikasjon, ressurser, holdninger og verdier, kulturell kompetanse, menneske-til-menneske-forhold.
dc.description.abstractAbstract Background: The world society is experiencing globalization and increased amounts of migration. In a multicultural health care system challenges may arise when nurses and patients of different lingual or cultural backgrounds are faced with one another. Aim: The study aims to enlighten and increase knowledge of arising challenges in regards to patients of immigrant backgrounds through the nurses perspective. Method: This is a systematic literature review, in which led to eight research articles from 2009 and 2017. The articles have been analyzed through Evans’s content analysis (2002). Results: The results uncovered four main categories in which nurses may be faced with challenges: Intercultural knowledge, language and communication, resources and further attitudes and values. Conclusion: This study provides an understanding of an international phenomenon. The challenges nurses experience has consequences for both nurses in their own role and so forth for the nurse-patient relationship with the relation between the two of them. When faced with patients of immigrant backgrounds, it will be considered a necessity to imply appropriate measures to encourage relations and contribute to minimization of nurses experienced challenges. It is of great importance that nurses view each interaction as unique, where challenges and measures will be deemed individual. During the process of handling challenges, a nurse will be able to build trust, positive interactions and create a human-to-human-relationship. Keywords: nursing, challenges, patients of immigrant backgrounds, intercultural knowledge, intercultural communication, resources, attitudes and values, cultural competence, human-to-human-relationship.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke utfordringer kan sykepleier oppleve i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel