Show simple item record

dc.contributor.advisorEinang Alnes, Rigmor
dc.contributor.authorMolnes, Ann Catrin
dc.date.accessioned2021-09-25T16:42:16Z
dc.date.available2021-09-25T16:42:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56937129:27864314
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783361
dc.description.abstractHensikten med studien var å undersøke hva som kunne bidra til å opprettholde rusmisbruk hos rusavhengige, til tross for tilstedeværende motivasjon til rusfrihet. Studien undersøkte kognitive aspekter som kunne bidra til å opprettholde avhengighetsatferd. Ni informanter ble rekruttert gjennom AA (Anonyme Alkoholikere), og det ble gjennomført fokusgruppeintervju med to grupper fra en kommune i Norge. Det ble brukt fiktiv case om en person som var rusavhengig, for å utforske hva som kunne være utfordringer ved å opprettholde rusfrihet og hva som kunne føre til tilbakefall. Fem hovedtema ble identifisert, som bidro til opprettholde rusmisbruk: 1. motsigende ønsker, kunnskap og handlinger, 2. overbevise seg selv om å bruke rusmidler, 3. håndtere følelser med rusmidler, 4. maktesløshet og 5. positive assosiasjoner til rusmidler. Studien bekreftet tidligere teorier og studier på feltet, men belyste i tillegg hvordan informantene hadde dyp innsikt i egne tankeprosesser, og hvordan de kunne føre til tilbakefall. Studien ga innsikt i hvordan informantene opplevde tap av kontroll i møte med rusmidler, og en manglende evne til å handle i tråd med egne ønsker. Det er behov for videre forskning for å undersøke om rusavhengige er bevisst tankeprosesser som kan føre til tilbakefall, når de bruker rusmidler. Det bør også undersøkes om bevisstgjøring av egne tankeprosesser kan være nyttig for å hindre tilbakefall.
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate factors that can contribute to maintain substance abuse among people who suffer from addiction, while motivation to quit is present. The study explore cognitive aspects that can maintain addictive behaviour. Nine informants were recruited via AA (Alcoholics Anonymous), and focusgroup interviews were used for collection of data, by interviewing two groups from one municipal district in Norway. A fictitious case about a person suffering from substance addiction was used to explore challenges to stop using drugs and what can lead to setbacks. Five main themes were found: 1. contradictory wishes, knowledge and actions, 2. convince oneself to continue substance abuse, 3. substance abuse as coping mechanism for feelings, 4. powerlessness and 5. positive associations to drugs. The study confirmed earlier theories and studies in this field, but also showed that the informants had a deep insight to their own thought processes, and how that could lead to setbacks. The study gave insight to how the informants experienced a loss of control in relation to drugs, and a lack of ability to act according to their own wishes. There is need for more research to explore if people who suffer from substance addiction are conscious of their own thought processes that can lead to setbacks, while they are using drugs. Another area for further research is to explore if awareness of own thought processes can be utilized to stop setbacks.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHva kan bidra til å opprettholde rusmisbruk hos rusavhengige, til tross for tilstedeværende motivasjon til å bli rusfri: En kvalitativ studie
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record